با توجه به افزایش روز افزون پیچیدگی صنایع سخت تر شدن استانداردهای کیفی و محیط زیستی در فرآیند تولید، بسیاری از شرکت های بزرگ مهندسی سیستم های فرآیندی (PSE) را به عنوان یک تکنولوژی استراتژیک پذیرفته اند. مدلهای بهینه سازی دنبال ارائه راه حلی برای مدلسازی و برنامه ریزی بهینه تولید هستند.

شرکت حامیان صنعت کیمیا با بهره گیری از نیروهای توانمند دانشگاهی و کارشناسان ارشد صنعتی بر آن است تا در راستای شبیه سازی و بهینه سازی واحدهای تولیدی بزرگ گام بردارد.

در همین راستا این شرکت نسبت به طراحی نرم افزار شبیه سازی و بهینه سازی فرآیند تولید و اختلاط در پالایشگاههای نفت اقدام نموده است.

حامیان صنعت کیمیا با اتکا به دانش روز توانایی خود را برای شبیه سازی و بهینه سازی فرآیندهای شیمیایی و پتروشیمی اعلام میدارد. در زیر خلاصه از خصوصیات نرم افزار REFMOD آمده است.

refmod11

این نرم افزار قابلیت تطبیق برای همه پالایشگاههای نفت را دارد: هدف اصلی این تحقیق طراحی یک نرم افزار جامع برای مدلسازی و بهینه سازی عملیات پالایش و فرآیند اختلاط محصولات است. این روش از آنالیز ساختار ریاضی مدل کلی پالایشگاه که شامل عناصر عمومی و عناصر مستقل است، بوجود آمده است.

این درک اساس تفکیک مدل کلی را به دو سطح مدل عمومی (مدل حاکم) و مدل فرآیندی واحدها ( زیر مدل) را تشکیل می دهد. مدل حاکم عملکرد عمومی مانند تخصیص مواد خام و سرویسهای جانبی و غیره را تعیین می کند. همراه تعیین این عملکرد، مدل های زیر مجموعه مانند فرآیند اختلاط نیز بهینه می شوند. در این مدل هر واحد بصورت یک جعبه فرض شده و می توان از هر شیوه مدلسازی برای مدلسازی واحد استفاده کرد. در این تحقیقات از روش MILP بوسیله محاسبه شاخص خواص برای مدلسازی و بهینه سازی اختلاط و برای بهینه سازی کلی از روشهای MILP و الگوریتم ژنتیک بصورت همزمان استفاده شده است.

بنابراین هیچ محدودیتی برای مدلسازی واحدها وجود ندارد و می توان از هر نوع مدل جعبه سفید یا سیاه یا خاکستری استفاده نمود. دستاورد این کار یک نرم افزار مدلسازی گرافیکی برای فرآیند پالایش همراه تولید ضمنی یک الگوریتم بهینه سازی برای برنامه ریزی تولید است. سیتم ارائه شده به کاربر اجازه می دهد یک مدل گرافیکی را از سیتم تولید را برای هر واحد بصورت مرحله به مرحله ایجاد کند و خواص استاندارد محصولات را وارد کند. سپس نرم افزار بدون اینکه کاربر کاری انجام دهد مدل ریاضی را بصورت خودکار می سازد و حل می کند.