پارسی English

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید زئولیت مصنوعی (Synthetic zeolite)

1397/1/28 15:24:41

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید زئولیت مصنوعی (Synthetic zeolite)1397/1/28 15:24:41

طرح توجیهی(امکان سنجی)ظروف یکبار مصرف پلاستیکی و آلومینیومی (Tableware)

1397/1/28 16:13:18

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی)ظروف یکبار مصرف پلاستیکی و آلومینیومی (Tableware)1397/1/28 16:13:18

طرح توجیهی ( امکان سنجی)تولید ظروف یکبار مصرف تجزیه پذیر (Biodegradable disposable tableware)

1397/1/28 15:24:41

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی)تولید ظروف یکبار مصرف تجزیه پذیر (Biodegradable disposable tableware)1397/1/28 15:24:41

طرح توجیهی(امکان سنجی)ورقهای مسطح پلیمری(flat plastic sheet)

1397/1/28 15:24:41

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی)ورقهای مسطح پلیمری(flat plastic sheet)1397/1/28 15:24:41

طرح توجیهی(امکان سنجی) تولید ورقهای کنگره دار (plastic wavy sheet)

1397/1/28 15:24:42

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی) تولید ورقهای کنگره دار (plastic wavy sheet)1397/1/28 15:24:42

طرح توجیهی(امکان سنجی) تولید رزین و چسب اوره فرمالدهید (Urea formaldehyde resin glue)

1397/1/28 15:24:42

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی) تولید رزین و چسب اوره فرمالدهید (Urea formaldehyde resin glue)1397/1/28 15:24:42

طرح توجیهی(امکان سنجی)تولیدتویی و توپ لاستیکی (Rubber ball)

1397/1/28 15:24:42

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی)تولیدتویی و توپ لاستیکی (Rubber ball)1397/1/28 15:24:42