پارسی English

صنایع نساجی و چرم

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید تریکو کشباف

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید تور ماهیگیری

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید وت بلو

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید زیپ

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) واحد پنبه پاک کنی

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) طرح ریسندگی ابریشمی

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) طرح روبان بافی

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید سالامبور

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید رو فرشی

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولیدشلوار جین

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.