شرکت حامیان صنعت کیمیا

نسخه‌ی کامل: قوانین و مقررات بالا دستی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

قوانین و مقررات بالا دستی

صفحه‌ها: 1 2

موضوع‌ها

 1. قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (0 پاسخ)
 2. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران (0 پاسخ)
 3. قانون استقلال شركت های توزيع نيروی برق در استانها (0 پاسخ)
 4. اجراء سياستهای كلی اصل چهل و چهارم _44_ قانون اساسي (0 پاسخ)
 5. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (0 پاسخ)
 6. قانون و آئین نامه اجرائی مربوط به تشویق و حمایت از سرمایه گذار خارجی (0 پاسخ)
 7. قانون نحوه واگذاری مالكيت و اداره امور شهرک های صنعتی (0 پاسخ)
 8. قانون ماليات مستقيم (0 پاسخ)
 9. لايحه قانونی اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگی (0 پاسخ)
 10. قانون توسعه مؤسسات برق غير دولتی (0 پاسخ)
 11. قانون تجارت (0 پاسخ)
 12. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران (0 پاسخ)
 13. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگی ج. ا. ايران مصوب 1383 (0 پاسخ)
 14. قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ايران (0 پاسخ)
 15. قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی (0 پاسخ)
 16. قانون سازمان برق ايران (0 پاسخ)
 17. مجموعه مقررات ارزی ( تسهیلات ارزی) (0 پاسخ)
 18. مجموعه مقررات ارزی (0 پاسخ)
 19. اساسنامه شرکت های توزیع برق در استانها (0 پاسخ)
 20. اساسنامه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران (0 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2