شرکت حامیان صنعت کیمیا

نسخه‌ی کامل: طرح توجیهی با فرمت کامل بانک همراه با لیست 360 نوع طرح انجام شده
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
قبل از هر گونه سرمايه گذاری صنعتی با ما مشورت کنيد

ما شما را در طراحی, ساخت و بهربرداری بهينه طرحها و کارخانجات صنعتی ياری می کنيم.

شركت حاميان صنعت کيميا با بهره گيری از نيروهای مجرب،کارشناسان و متخصصين آموزش ديده فعاليت اصلی خود را در زمينه های متعددی قرار داده است که از آن جمله می توان به مطالعه، طراحي، تامين تجهيزات، احداث و راه اندازي ، مديرت پروژه و بهينه سازي خط توليدو همچنين آموزش منابع انسانی طبق استانداردهای جهانی و مديريت كارخانجات شيميايي و پتروشيمی ، صنايع مرتبط با انرژی اعم از پالايشگاههای نفت ، ميعانات گازي و گاز،  نيروگاه های کوچک و پراکنده برق اشاره کرد.
ﮔﺰارش توجيهی ﻃﺮح با فرمت ﺑﺎﻧﻚ ﺻﻨﻌﺖ :
1- بررسي سابقه متقاضی
1-1- سوابق ثبتي شركت
1-1-1. نام و نوع شركت
1-1-2. تاريخ، شماره و محل ثبت
1-1-3. سرمايه اوليه ثبت شده
1-1-4. دفتر مركزي
1-1-5. موضوع فعاليت
1-1-6. محل كارخانه
1-2- سرمايه و سهامداران
1-3- مجوز های قانونی
1-4- بررسي توانمندی های متقاضی
1-4-1. توانمندی بالقوه يا بالفعل متقاضی برای كسب سهم بازار
1-4-2. سوابق مالی متقاضی
1-4-3. توانمندی های بالقوه و بالفعل فنی
1-5- مديريت
2- مطالعه بازار
2-1- مقدمه
2-2- ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ، وﯾﮋﮔﻳﻬﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮل‬
2-2-1. ‫ﻧﺎم و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺼﻮل‬
2-2-2. ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺤﺼﻮل‬
2-2-4. ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮل‬
2-2-5. ‫ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺤﺼﻮل‬
2-2-6. ‫ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺤﺼﻮل‬
2-2-7. ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﺼﻮل‬
2-2-8. ‫ﮐﺎﻻی ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﻧﺸﻳﻦ‬
2-2-9. ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزار و ﻗﻳﻤﺖ ﻓﺮوش‬
2-3- معرفی پروژه
2-3-1. تحليل ضرورت اجرای پروژه
2-3-2. ملاحظات اقتصادی
2-3-3. ملاحظات اجتماعي و فرهنگی
2-3-4. ملاحظات سياسي
2-3-5. مكان يابی پروژه
2-3-6. دانش فنی پروژه
2-3-7. مواد اوليه و نحوه تأمين آن
2-4- عرضه
2-4-1. توليد داخلی
2-4-2. ‌واردات
2-4-3. پيش بينی امكانات عرضه
2-5- تقاضا
2-5-1. تقاضای خارجی (صادرات)
2-5-2. تقاضای داخلی
2-5-3. پيش بينی تقاضا
2-5-4. پيش بينی تقاضای خارجی (صادرات)
2-5-5. پيش بينی تقاضای داخلی
2-5-6. تحليل موازنه پيش بينی امكانات عرضه و پيش بينی تقاضا
2-5-7. ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻳﻤﺖ ﻓﺮوش ‬
2-6- ‫ﻧﺘﻳﺠﻪ ﮔﻳﺮى‬ بازار
3- بررسي فنی و تكنولوژيكي
3-1- ﻣﻘﺪﻣﻪ‬
3-1-1. ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻳﺪ‬
3-2- ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ‬
3-2-1. ‫دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺠﻬﻳﺰات ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻳﺪ‬
3-2-2. نحوه اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺎﺷﻳﻦ آﻻت‬
3-2-3. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻮاد اوﻟﻳﻪ ﻃﺮح و ﺑﺮآورد ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﯾﮏ‬
3-2-4. يوتيليتي
3-2-5. ‫‫ﺗﻌﻳﻳﻦ ﻇﺮﻓﻳﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻳﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد واﺣﺪ‬
3-2-6. محيط زيست
3-3- هزينه‌های سرمايه‌گذاری طرح
3-3-1. زمين
3-3-2. محوطه سازي و ساختمان
3-3-3. ماشين الات
3-3-4. تأسيسات
3-3-5. وسايل اداری و خدماتي
3-3-6. هزينه های متفرقه و پيش بينی نشده
3-3-7. هزينه های قبل از بهره برداری
3-4- سرمايه در گردش
3-5- زمان‌بندی اجرای طرح
3-6- هزينه‌های توليد
3-6-1. مواد اوليه و بسته‌بندی محصولات
3-6-2. حقوق و دستمزد
3-6-3. هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات
3-6-3.1. برق مصرفی ماشين آلات تاسيسات
3-6-3.2. آب
3-6-3.3. گاز طبيعي
3-6-4. بيمه
3-6-5. تعمير و نگهداری
3-6-6. تبليغات و بازاريابی و فروش
3-6-7. استهلاک
3-6-8. هزينه متفرقه و پيش‌بينی نشده
3-7- هزينه های ثابت و متغير
4-1- پيش بينی های مالی طرح:
4-1-1. فرم خلاصه پيش بينيهای مالی گزارش در مورد طرحهای با تسهيلات بانكي:
4-2- هزينه های طرح و نحوه تأمين منابع آن:
4-3- جدول تعيين ارزش دفتری دارايي های ثابت
4-4- سرمايه در گردش
4-5- فرم نتيجه و پيشنهاد تسهيلات ارزي
4-6- شاخصهای مالی طرح
4-7- آناليز حساسيت پروژه
4-8- نتايج بررسي مالی طرح


شركت حاميان صنعت كيميا مفتخر است كه تلاش خود را از ابتدای مسير سرمايه گذاری شما با ارائه خدمات زير انجام دهد:
• انجام مطالعات امکان سنجی جهت راه اندازي واحدهای صنعتی
• تهيه طرح توجیهی فنی , مالی اقتصادی مطابق با استاندارد مورد قبول بانک ها و موسسات مالی کشور
• ارائه کليه خدمات تامين مالی پروژه
• طراحی و محاسبه خطوط توليد جهت احداث و راه اندازي طرحهای جديد
• شناسايي تكنولوژی بهينه جهت افزايش بهره وری توليد
• تامين تجهيزات و ماشين آلات
• اجرا و نظارت بر اجرای طرحهای صنعتی
• مديريت پيمان و امور قراردادی
• نصب و راه اندازي ماشين آلات صنعتی
• آموزش بهره برداری از ماشين آلات خط توليد توسط متخصصين
• آموزش منابع انسانی طبق استانداردهای جهانی مرتبط با زمينه سرمايه گذاری
• مطالعه بازار محصولات و طراحی فرآيند فروش
• مطالعه علمی و تشخيص بازارهای هدف مرتبط توسط متخصصين و کارشناسان MED
• بررسي فرآيندهای توليد و بهينه سازي توليد و مديريت منابع  مالی و انسانی
• بررسي طرح های توسعه واحدهای صنعتی موجود
با انتخاب صحیح مشاور ريسك سرمايه گذاری خود را كاهش دهيد.
مجموعه از توانمندی ها و کارشناسان مجرب را در اختیار بگیرید.
شركت حاميان صنعت كيميا

09371403780
09126809553
mehdi.azarmi@gmail.com
http://www.iranhsk-co.com
http://www.iranhsk-co.ir
info@iranhsk-co.com
 
لیست طرح ها بصورت فایل  pdf