پارسی English


صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت کانال تلگرام شرکت صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات
شرکت حامیان صنعت کیمیا ,

امتیاز موضوع:
  • 8 رای - 3.38 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد اتيلن آمين ها
#1
چكيده طرح اتيلن آمين با ظرفيت 22500 تن در سال

سرمايه گذاری
بررسي و محاسبات اقتصادی برای مجتمع توليد انواع مختلف اتيلن آمين با ظرفيت 22500 تن در سال با روش استفاده از EDC درفصل سوم اين گزارش آمده است.
جهت تعيين ميزان سرمايه گذاری برای هزينه هايي از قبيل حق انشعابات و قيمت زمين و ساختمان و همچنين هزينه های خدمات مهندسي از طريق مكاتبات انجام شده و نرخهای مصوب دولت استفاده شده است. هزينه خريد و نصب دستگاههايي كه در داخل ساخته ميشوند از سازندگان دريافت گرديده و در گزارش درج شده است . همچينن جهت تعيين هزينه تجهيزاتي كه به صورت ارزي خريداری ميشوند از ضريب توان (exponential factor) اعمال شده روی گزارشات SRI استفاده شده است. برآورد سرمايه ثابت برای ظرفيت 22500 تن در سال اتيلن آمين به شرح ذيل ميباشد.

شرح بخش ارزي
(هزار دلار) بخش ريالی
(هزار دلار) جمع كل
(ميليون ريال)
زمين - 850 850
محوطه سازي و ساختمان - 3562 3562
تاسيسات زيربنايي 6936 9306 64794
هزينه انتقال خوراک 31 1702 1950
ماشين آلات و تجهيزات 3659 49928 79200
وسايل اداری - 424 424
وسايط نقليه - 360 360
دانش فنی و مهندسي 1573 10934 23518
كل هزينه های بالا 12199 77066 174658
پيش بينی نشده (20%) 2440 15413 34932
هزينه های قبل از بهره برداری 10 2123 2203
جمع 14649 94602 211794

سرمايه در گردش ( شامل 3 ماه هزينه های ذخيره خوراک و پرداخت حقوق پرسنل، ذخيره مصارف تاسيساتي و 6 ماه پرداخت هزينه تعميرات و 3 ماه پرداخت هزينه های اداری و فروش)، در بند 9-4-3 حدود 51 ميليارد ريال برآورد شده است.

برآورد هزينه توليد
اين هزينه شامل خريد مواد اوليه و مصارف تاسيساتي، حقوق پرسنل، هزينه تعميرات واستهلاک و هزينه های عملياتي و غير عملياتي می باشد.
به طوری كه قبلاً اشاره شد در محاسبات اقتصادی قيمت هر تن خوراک های اصلی شامل EDC ، آمونياک وسود سوزآور (50%) به ترتيب 1080، 2320و 800 هزار ريال و قيمت فروش انواع اتيلن آمين ها به طور متوسط 17136 هزار ريال هر تن فرض شده است.
تعداد پرسنل مديريتي ، خدماتي و عملياتي 133 نفر پيش بينی شده است كه حقوق مربوط به هر گروه جداگانه در جداول 20-3 و 21-3 آمده است.
خلاصه نتايج به دست آمده از محاسبات اقتصادی برای ظرفيت اسمی توليد 5/22 هزار تن در سال انواع اتيلن آمين به شرح ذيل ميباشد.
شرح ارزي
(هزار دلار) ريالی
(ميليون ريال) جمع كل (ميليون ريال)
مواد اوليه - 126636 126636
حقوق و دستمزد پرسنل - 6660 6660
هزينه مصارف تاسيساتي - 19757 19757
هزينه تعميرات ونگهداری 495 2767 6729
جمع موارد بالا 495 155820 159782
پيش بينی نشده (15%) 74 23373 23967
هزينه استهلاک 1621 10157 23126
هزينه توليد 2191 189349 206876
اضافه می شود :
هزينه های عملياتي - 27354 27354
هزينه های غير عملياتي 3581 23038 51685
هزينه مالی سرمايه در گردش - 9198 9198
جمع كل هزينه های توليد 5772 248940 295113


محاسبه شاخص های اقتصادی
در بندهای 15-4-3 ، 16-4-3، 17-4-3 و 18-4-3 محاسبات مربوط به شاخص های اقتصادی انجام شده است كه نتيجه آن به شرح ذيل خلاصه ميشود.

نرخ داخلی برگشت سرمايه (IRR) % 36
ارزش خالص فعلی (NPV) ميليون ريال 151644
دوره برگشت سرمايه (PBP) سال 38/1
توليد در نقطه سر به سر (break - point even) تن در سال 13088عنـــوان

كليات
1-1 معرفی اتيلن آمين ها و موارد مصرف آنها
1-1-1 انواع اتيلن آمين ها و نحوه توليد
2-1-1 انواع ناخالصي های موجود در اتيلن آمين ها
3-1-1 خواص فيزيكي
4-1-1 خواص شيميايي
5-1-1 موارد مصرف
2-1 بررسي شرايط رقابت در بازار محصول (داخلی و خارجی )
1-2-1 مشخصات و ويژگی مشتريان
2-2-1 ميزان رقابت بين توليد كنندگان
3-2-1 محصولات جايگزينی يا مكمل
4-2-1 دسترسي به كانالهای توزيع
5-2-1 چرخه عمر محصول
6-2-1 چرخه عمر بازار محصول
3-1 بررسي عرضه و تقاضا
1-3-1 آمريكا
2-3-1 كانادا
3-3-1 مكزيك
4-3-1 اروپای غربی
5-3-1 اروپای شرقی
6-3-1 ژاپن
7-3-1 ديگر كشورهای آسيايي (بجزء ژاپن )
8-3-1 ايران
4-1 نتيجه گيری در مورد مصرف و بازارهای احتمالی
1-4-1 توليد جهانی
2-4-1 مصرف جهانی
5-1 بررسي ظرفيتهای موجود و تعيين ظرفيت بهينه
6-1 بازار هدف
7-1 امكانات دست يابی “Know How"

عنــوان

1-2 بررسي تكنولوژيها و فرآيند های مختلف توليد محصول
2-2 انتخاب تكنولوژی و فرآيند بهينه
3-2 تعيين ظرفيت و برنامه توليد
4-2 تهيه نمودار فرآيند
5-2 تعيين مشخصات كلی ماشين آلات و تجهيزات عمده خط توليد
6-2 نيازهای جانبی Utility
7-2 منابع تامين مواد اوليه و امكان تامين داخلی آن در حال حاضر و آينده
1-7-2 اتيلن دی كلرايد (EDC)
2-7-2 آمونياک
3-7-2 سود سوزآور
8-2 نوع و ميزان مواد شيميايي و كاتاليست مورد نياز و منابع تامين آن
9-2 تعيين نوع و ميزان ضايعات و امكان استفاده از آن
10-2 چگونگی حمل و نحوه بسته بندی محصول و امكانات مورد نياز آن
11-2 مسائل زيست محيطی و انسانی
12-2 ميزان سمی بودن ((Toxicity
1-12-2 اثرات روی حيوانات
2-12-2 اثرات روی انسان
13-2 نيروی انسانی
14-2 بررسي قيمت داخلی و جهانی مواد اوليه در 5 سال گذشته و پيش بينی آن برای آينده
15-2 بررسي نياز طرح از جنبه خود اتكايي به تعميرات عمومی و تجهيزات لازم
16-2 پيش بينی و تنظيم برنامه زمانبندی اجرای طرح
17-2 جانمائی
18-2 محل مجتمع
ضمائم
عنوان
مقدمه
1-3 مقدار خوراک و مصارف تاسيساتي (يوتيليتي)
2-3 مبانی اوليه برآورد اقتصادی
3-3 برآورد سرمايه گذاری ثابت
1-3-3 هزينه زمين و ساختمان
2-3-3 تاسيسات زيربنائی
3-3-3 سرمايه گذاری برای انتقال خوراک
4-3-3 سرمايه گذاری برای ماشين آلات و تجهيزات
5-3-3 هزينه وسائل اداری
6-3-3 هزينه وسايل نقليه اداری
7-3-3 هزينه های دانش فنی و مهندسي
8-3-3 هزينه های قبل از بهره برداری
9-3-3 برآورد سرمايه ثابت طرح
4-3 برآورد هزينه توليد
1-4-3 هزينه حقوق پرسنل
2-4-3 هزينه مواد اوليه
3-4-3 هزينه استهلاک
4-4-3 هزينه تعميرو نگهداری سالانه
5-4-3 هزينه مصارف تاسيساتي سالانه
6-4-3 هزينه های عملياتي
7-4-3 هزينه های غير عملياتي
8-4-3 هزينه های توليد
9-4-3 سرمايه در گردش
10-4-3 سرمايه گذاری كل
11-4-3 نحوه تامين مالی برای سرمايه گذاری ثابت
12-4-3 تفكيك هزينه ها به ثابت و متغير
13-4-3 درآمد سالانه حاصل از فروش
14-4-3 سوددهی و درآمد نقدی
15-4-3 جريان نقدی طرح
16-4-3 ارزش فعلی سرمايه گذاری
17-4-3 محاسبه دوره برگشت سرمايه
18-4-3 محاسبه نقطه سر به سر
5-3 بررسي اقتصاد طرح برای ضريب تغيير محصول
1-5-3 برآورد سرمايه گذاری كل
2-5-3 نحوه تامين مالی برای سرمايه گذاری ثابت
3-5-3 محاسبه هزينه مواد اوليه و مصارف تاسيساتي
4-5-3 هزينه های عملياتي برای ضرايب مختلف تغيير محصول
5-5-3 كل هزينه های توليدی برای ضرايب تغيير محصول
6-5-3 تفكيك هزينه ها به ثابت و متغير
7-5-3 درآمد سالانه حاصل از فروش
8-5-3 سوددهی و درآمد نقدی
9-5-3 جريان نقدی طرح
10-5-3 ارزش فعلی سرمايه گذاری (NPV)
11-5-3 محاسبه نقطه سر به سر
12-5-3 بررسي نتايج و رسم نمودار
6-3 اثر تغييرات سرمايه گذاری بر روی اقتصاد طرح
1-6-3 برآورد سرمايه گذاری كل
2-6-3 نحوه تامين مالی برای سرمايه گذاری ثابت
3-6-3 محاسبه هزينه های توليد
4-6-3 تفكيك هزينه ها به ثابت و متغير
5-6-3 سوددهی و درآمد نقدی
6-6-3 جريان نقدی طرح
7-6-3 ارزش فعلی سرمايه گذاری (NPV)
8-6-3 محاسبه نقطه سر به سر
9-6-3 بررسي نتايج و رسم نمودار
7-3 بررسي اقتصادی طرح بر اثر تغيير قيمت مواد اوليه
1-7-3 برآورد سرمايه گذاری كل
2-7-3 نحوه تامين مالی برای سرمايه گذاری ثابت
3-7-3 محاسبه هزينه های توليد
4-7-3 تفكيك هزينه ها به ثابت و متغير
5-7-3 سوددهی و درآمد نقدی
6-7-3 جريان نقدی طرح
7-7-3 ارزش فعلی سرمايه گذاری (NPV)
8-7-3 محاسبه نقطه سر به سر
9-7-3 بررسي نتايج و رسم نمودار
8-3 بررسي اثر تغيير قيمت فروش برروی اقتصاد طرح
1-8-3 برآورد سرمايه گذاری كل
2-8-3 محاسبه هزينه های توليد
3-8-3 تفكيك هزينه ها به ثابت و متغير
4-8-3 محاسبه درآمد حاصل از فروش
5-8-3 سوددهی و درآمد نقدی
6-8-3 جريان نقدی طرح
7-8-3 ارزش فعلی سرمايه گذاری (NPV)
8-8-3 محاسبه نقطه سر به سر
9-8-3 بررسي نتايج و رسم نمودار

توضيح:
1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهی و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد های موجود در اين زمينه تهيه شده است.
2- اطلاعات فنی از مراجع معتبر مانند دائره المعارف های مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت های داخلی و خارجی مستندات ها و پيشنهادات رسمی تهيه شده است.
3- محاسبات و تحليل های اقتصادی بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است.

سال انجام مطالعات: 1382
تلفن:09126809553
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

تماس با ما:

آدرس: تهران، خیابان ستارخان، نبش خسرو، مجتمع الماس غرب، واحد 109

تلفن: 44277189 (021)

فکس: 44387366 (021)

پست الکترونیک: info@iranhsk-co.com

تمامی حقوق اين سايت متعلق به شرکت حاميان صنعت کيميا می باشد.

مطالب شرکت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنيد.

صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت صفحه تلگرام شرکت
صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات