پارسی English


صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت کانال تلگرام شرکت صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات
شرکت حامیان صنعت کیمیا ,

امتیاز موضوع:
  • 11 رای - 3.64 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد كاتاليزور متالوسين
#1
فهرست مطالب صفحه
خلاصه
مقدمه
فصل اول 1
1-1- معرفی متالوسن‌ها 2
1-2- تاريخچه 3
1-3- مكانيزم عمل متالوسن ها در پليمريزاسيون 5
1-4- تقاوت كاتاليزورهای متالوسن و زيگلرناتا 8
1-5- فوايد و معايب متالوسن ها 10
1-6- انواع متالوسن 12
1-7- كاربرد متالوسن ها 25
1-7-1- كاربرد متالوسن ها در توليد پلي‌اتيلن
1-7-2- كاربرد متالوسن ها در توليد پلي‌پروپيلن
1-7-3- كاربرد متالوسن ها در توليد الاستومرها
1-7-4- كاربرد متالوسن ها در توليد اينتر پليمر اتيلن استايرن
1-7-5- كاربرد متالوسن ها در توليد كوپليمرهای سيكلوالفين(COC)
1-7-6- كاربرد متالوسن ها در توليد پلي‌سيكلوهگزين اتيلن (PCHE)
1-8- نقش كاتاليزور كمكي (Co Catalyst) 34
1-9- نقش پايه كاتاليزور 36
1-10- كالای جايگزين 38
1-11- قيمت داخلی و جهانی متالوسن ها 40
منابع 41
فصل دوم 44
2-1 – بررسي بازار جهانی عرضه و تقاضا برای كاتاليزورهای متالوسن 45
2-1-1- ميزان رشد پلي‌اتيلن متالوسنی (mPE)
2-1-2- ميزان رشد پلی پروپيلن متالوسنی (mPP)
2-1-3- ميزان رشد EPDM متالوسنی
2-1-4- ميزان رشد كوپليمرهای سيلكوالفين COC
2-1-5- ميزان رشد اينتر پليمر اتيلن استايرن متالوسنی(mESI)
2-1-6- ميزان رشد پلی سيكلوهگزين اتيلن ( PCHE)
2-2- بررسي وضعيت توليد و مصرف در مناطق مختلف جهان 48
2-2-1- توليد كنندگان كاتاليزورهای متالوسن 48
2-2-1-1- تقسيم بندی توليد كنندگان كاتاليزورهای تك موضعي بر مبنای
زمينه فعاليتشان
الف- توليد كنندگان اختصاصي كاتاليزورDedicated
ب – توليد كنندگان دارای ليسانس كاتاليزور و تكنولوژی فرآيند توليد پليمر
ج – توليد كنندگان پليمر دارای تكنولوژی اختصاصي
2-2-2- مصرف كنندگان كاتاليزورهای متالوسن 51
2-2-2-1- ميزان توليد پلی اتيلن متالوسنی در دنيا 51
الف- ايالات متحده آمريكا
ب- اروپای غربی
ج- ژاپن
2-2-2-2- ميزان توليد پلی پروپيلن متالوسنی در دنيا 54
الف- ايالات متحده آمريكا
ب- اروپای غربی
ج- ژاپن
2-2-2-3- ميزان توليد EPDM متالوسنی در دنيا 56
الف- ايالات متحده آمريكا
ب- اروپای غربی
ج- ژاپن
2-2-2-4- ميزان توليد COC در دنيا 58
2-2-2-5- ميزان توليد پليمر اتيلن استايرن (mESI)در دنيا 59
2-2-2-6- ميزان توليد پلي‌سيكلوهگزيل اتيلن (PCHE) در دنيا 60
2-3- بررسي بازارهای بين المللی (بازاراهای هدف) 61
2-3-1- اروپای شرقی
2-3-2- آسيا- اقيانوسيه
2-3-3- كشورهای آفريقايي
2-4- بررسي بازار ايران 70
2-4-1- واحدهای توليد پلی اتيلن
2-4-2- واحدهای توليد پلی پروپيلن
2-5- جمع بندی بازارهای هدف برای صادرات ومصرف داخلی متالوسن 74
منابع 76

فصل سوم 77
3-1- معرفی روشهای موجود برای توليد كاتاليزورهای متالوسن 78
3-2- برآورد پايداری تكنولوژی 81
3-3- انتخاب روش بهينه 82
3-3-1- شرح فرايند روش جانشين (روش “Fina/Targor/BASF”)
الف - شيمی واكنش
ب - شرح فرايند
3-3-2- بررسي فنی و شرح فرآيند روش بهينه توليد متالوسن و متالوسن همراه با
كوكاتاليزور و پايه Bis (n-butyl cyclopentadienyl) Zirconium Dichloride
3-3-2-1- بررسي ظرفيت های مختلف توليد وانتخاب ظرفيت بهينه
3-3-2-2- خصوصيات فيزيكي وشيميايي مواد اوليه و محصول
3-3-2-3- شرح فرايند توليد متالوسن و متالوسن همراه با كوكاتاليزور و پايه
الف- شيمی واكنش
ب – شرح فرآيند و مبانی طراحی
ب –1- شرح فرآيند و مبانی طراحی برای توليد متالوسن
ب – 1-1- مبانی و فرضيات طراحی
ب –1-2- شرح فرآيند
ب –1-3- تجهيزات
ب –1-4- مواد اوليه و سرويسهای جانبی
ب 2-1- مبانی و فرضيات طراحی
ب – 2-2- شرح فرآيند
ب – 2-3- تجهيزات
ب –2-4- مواد اوليه و سرويسهای جانبی
3-3-2-4- كنترل كيفی و تجهيزات آزمايشگاهی مورد نياز
الف-كنترل كيفی
ب- تجهيزات آزمايشگاهی
3-4- بررسي قيمت داخلی و جهانی مواد اوليه و چگونگی تامين آنها 134
3-5- بررسي جنبه های ايمنی وحفاظتي دركارخانه و مسائل زيست محيطی 136
3-5-1- حمل ونگهداری مواد اوليه
3-5-2- مسائل زيست محيطی
3-6- تعيين نيروی انسانی مورد نياز و نحوه آموزش پرسنل 140
3-7- پيش بينی و تنظيم برنامه زمان بندی برای اجرای طرح 143
منابع 145
فصل چهارم 146
4-1-بررسي و تعيين زمين مورد نياز، فضای ساختمانها و نيازهای طرح از جنبه خود اتكايي 147
4-1-1- تعيين محل استقرار طرح با توجه به عوامل مختلف
4-1-2- تعيين زمين مورد نياز
4-1-3- تعيين فضای دپارتمانها و مشخصات كلی ساختمانهای مختلف كارخانه توليد
متالوسن و متالوسن همراه با كوكاتاليزور وپايه
4-1-4- بررسي نيازهای طرح از جنبه خود اتكايي به تعميرات عمومی و تجهيزات لازم
4-2-مباني، تعاريف و برآورد سرمايه گذاری ثابت 150
4-2-1 – مبانی و پيش فرضهای برآورد سرمايه گذاری ثابت
4-2-1-1- هزينه تجهيزات فرآيندی(Process Equipment Cost)
4-2-1-2- هزينه های وابسته (Associated Material Cost)
4-2-1-3 –كل قيمت تجهيزات و هزينه های وابسته (Direct Material Cost)
4-2-1-4- هزينه های مربوط به واردات (Purchase Adjustment Cost)
4-2-1-5- هزينه های نصب(Installation Labor Cost)
4-2-1-6- هزينه های مستقيم واحد (Plant Direct Cost)
4-2-1-7- هزينه های حمل و نقل و بيمه تجهيزات(Equipment Freight and Insurance)
4-2-1-8- هزينه های تشكيلاتي و بالاسری (Construction Overhead)
4-2-1-9- هزينه های مهندسي (Engineering Fees)
4-2-1-10- كل هزينه های خالص واحد (Plant Net Total Cost)
4-2-1-11- هزينه های پيش بينی نشده
4-2-1-12- مدول كل (Total Module Cost)
4-2-1-13- هزينه آماده سازي سايت (Site Development Cost)
4-2-1-14- هزينه ساختمانهای خط توليد (Cost of Process Buildings)
4-2-1-15- هزينه تجهيزات خارج از خط توليد و ساختمانهای عمومی(Offi Site & General Facilities)
4-2-1-16- هزينه قطعات يدكي(Spare Part Fees)
4-2-1-17- هزينه های آموزشی (Training Fees)
4-2-1-18- هزينه های پيش راه اندازي و راه اندازي(Commissioning & Start Up Cost)
4-2-1-19- هزينه تجهيزات آزمايشگاهی (Laboratory Equipment Cost)
4-2-1-20- هزينه خريد زمين
4-2-1-21- حق انشعاب آب، برق، تلفن و گاز
4-2-1-21-1- حق انشعاب آب و گاز
4-2-1-21-2- حق انشعاب برق
4-2-1-21-3- حق انشعاب تلفن
4-2-1-22- هزينه تجهيزات ساختمانها و كارگاه ها (Work Shop & Office Furniture)
4-2-1-23- هزينه بازرسي (Inspection Costs)
4-2-1-24- هزينه وسايل نقليه (Vehicle Cost)
4-2-1-25- حق دانش فنی (Know How)
4-2-1-26- سرمايه گذاری ثابت واحد (Fixed Capital Investment )
4-2-1-27- تغييرات در برآورد سرمايه گذاری ثابت (Contingency)
4-2-2- برآورد سرمايه گذاری ثابت برای ظرفيت اسمی 5 تن در سال
4-2-2-1- برآورد سرمايه گذاری ثابت جهت احداث واحد توليد متالوسن
4-2-2-2- برآورد سرمايه گذاری ثابت جهت احداث واحد توليد متالوسن
همراه باكوكاتاليزور و پايه
4-3- مباني، تعاريف و برآورد قيمت تمام شده محصول(Production Cost) 165
4-3-1-مباني، تعاريف و پيش فرضهای برآورد قيمت تمام شده محصول
4-3-1-1- هزينه مواد اوليه (Raw Material Cost)
4-3-1-2- ارزش محصولات جانبی(Byproduct Credit)
4-3-1-3- هزينه استهلاكات (Depreciation Cost)
4-3-1-4- هزينه تعميرات و نگهداری
4-3-1-5- هزينه سرويسهای جانبی
4-3-1-5-1- هزينه سرويسهای جانبی توليدی
4-3-1-5-2- هزينه سرويسهای جانبی عملياتي
4-3-1-6- هزينه دستمزدها
4-3-1-6-1- دستمزدهای مستقيم
4-3-1-6-1-1- دستمزدهای مستقيم توليدی
4-3-1-6-1-2- دستمزدهای مستقيم عملياتي
4-3-1-6-2- دستمزدهای غير مستقيم
4-3-1-7- هزينه بيمه سهم كارفرما
4-3-1-8- هزينه های توليدی
4-3-1-9- هزينه های عملياتي
4-3-1-10- هزينه های غير عملياتي
4-3-1-11- قيمت تمام شده محصول و قيمت فروش محصول
4-3-2- برآورد قيمت تمام شده محصول 175
4-3-2-1-برآورد قيمت تمام شده محصول متالوسن با ظرفيت اسمی 5 تن در سال
4-3-2-2-برآورد قيمت تمام شده محصول برای متالوسن همراه با كوكاتاليزور و پايه
با ظرفيت 5 تن در سال
4-4- سرمايه در گردش (Working Capital) 193
4-4-1- مبانی و پيش فرضهای برآورد سرمايه در گردش
4-4-2- برآورد سرمايه در گردش برای ظرفيت اسمی 5 تن در سال
4-5- هزينه های غير عملياتي 198
4-5-1- هزينه های قبل از بهره برداری (Pre Commissioning Cost)
4-6- تامين منابع مالی پروژه 202
4-7- بررسي فاكتورهای مهم اقتصادی برای دو كارخانه مورد بررسي در اين گزارش 208
4-7-1- نقطه سر به سر (Break Even Point) 4-7-1-1- تعيين نقطه سر به سر برای واحد توليد متالوسن و متالوسن همراه
با كوكاتاليزور وپايه
4-7-2- تعيين دوره بازگشت سرمايه
4-7-3- جدول نحوه هزينه سرمايه گذاری ثابت
4-7-4- جدول حساب سود و زيان
4-7-4-1- تشكيل جدول حساب سود و زيان برای دو كارخانه مورد بحث در گزارش
4-7-5-خالص ارزش فعلی (NPV) و دوره بازگشت سرمايه
4-7-5-1- محاسبه خالص ارزش فعلی (NPV) و دوره بازگشت سرمايه
4-7-6- نرخ بازده داخلی(IRR)
4-7-6-1- محاسبه نرخ بازده داخلی (IRR)
4-8- جمع بندی و نتيجه گيری 224
منابع 229
توضيح:
1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهی و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد های موجود در اين زمينه تهيه شده است
2- اطلاعات فنی از مراجع معتبر مانند دائره المعارف های مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت های داخلی و خارجی مستندات ها و پيشنهادات رسمی تهيه شده است
محاسبات و تحليل های اقتصادی بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار
3- کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

سال انجام مطالعات: 1382
تلفن:09126809553
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

تماس با ما:

آدرس: تهران، خیابان ستارخان، نبش خسرو، مجتمع الماس غرب، واحد 109

تلفن: 44277189 (021)

فکس: 44387366 (021)

پست الکترونیک: info@iranhsk-co.com

تمامی حقوق اين سايت متعلق به شرکت حاميان صنعت کيميا می باشد.

مطالب شرکت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنيد.

صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت صفحه تلگرام شرکت
صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات