طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد كاتاليزور متالوسين طرح توجيهي حاميان صنعت كيميا امكان سنجي feasibility study

امتیاز موضوع:
  • 8 رأی - میانگین امتیازات: 3.25
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد كاتاليزور متالوسين
#1
فهرست مطالب صفحه
خلاصه
مقدمه
فصل اول 1
1-1- معرفي متالوسن‌ها 2
1-2- تاريخچه 3
1-3- مكانيزم عمل متالوسن ها در پليمريزاسيون 5
1-4- تقاوت كاتاليزورهاي متالوسن و زيگلرناتا 8
1-5- فوايد و معايب متالوسن ها 10
1-6- انواع متالوسن 12
1-7- كاربرد متالوسن ها 25
1-7-1- كاربرد متالوسن ها در توليد پلي‌اتيلن
1-7-2- كاربرد متالوسن ها در توليد پلي‌پروپيلن
1-7-3- كاربرد متالوسن ها در توليد الاستومرها
1-7-4- كاربرد متالوسن ها در توليد اينتر پليمر اتيلن استايرن
1-7-5- كاربرد متالوسن ها در توليد كوپليمرهاي سيكلوالفين(COC)
1-7-6- كاربرد متالوسن ها در توليد پلي‌سيكلوهگزين اتيلن (PCHE)
1-8- نقش كاتاليزور كمكي (Co Catalyst) 34
1-9- نقش پايه كاتاليزور 36
1-10- كالاي جايگزين 38
1-11- قيمت داخلي و جهاني متالوسن ها 40
منابع 41
فصل دوم 44
2-1 – بررسي بازار جهاني عرضه و تقاضا براي كاتاليزورهاي متالوسن 45
2-1-1- ميزان رشد پلي‌اتيلن متالوسني (mPE)
2-1-2- ميزان رشد پلي پروپيلن متالوسني (mPP)
2-1-3- ميزان رشد EPDM متالوسني
2-1-4- ميزان رشد كوپليمرهاي سيلكوالفين COC
2-1-5- ميزان رشد اينتر پليمر اتيلن استايرن متالوسني(mESI)
2-1-6- ميزان رشد پلي سيكلوهگزين اتيلن ( PCHE)
2-2- بررسي وضعيت توليد و مصرف در مناطق مختلف جهان 48
2-2-1- توليد كنندگان كاتاليزورهاي متالوسن 48
2-2-1-1- تقسيم بندي توليد كنندگان كاتاليزورهاي تك موضعي بر مبناي
زمينه فعاليتشان
الف- توليد كنندگان اختصاصي كاتاليزورDedicated
ب – توليد كنندگان داراي ليسانس كاتاليزور و تكنولوژي فرآيند توليد پليمر
ج – توليد كنندگان پليمر داراي تكنولوژي اختصاصي
2-2-2- مصرف كنندگان كاتاليزورهاي متالوسن 51
2-2-2-1- ميزان توليد پلي اتيلن متالوسني در دنيا 51
الف- ايالات متحده آمريكا
ب- اروپاي غربي
ج- ژاپن
2-2-2-2- ميزان توليد پلي پروپيلن متالوسني در دنيا 54
الف- ايالات متحده آمريكا
ب- اروپاي غربي
ج- ژاپن
2-2-2-3- ميزان توليد EPDM متالوسني در دنيا 56
الف- ايالات متحده آمريكا
ب- اروپاي غربي
ج- ژاپن
2-2-2-4- ميزان توليد COC در دنيا 58
2-2-2-5- ميزان توليد پليمر اتيلن استايرن (mESI)در دنيا 59
2-2-2-6- ميزان توليد پلي‌سيكلوهگزيل اتيلن (PCHE) در دنيا 60
2-3- بررسي بازارهاي بين المللي (بازاراهاي هدف) 61
2-3-1- اروپاي شرقي
2-3-2- آسيا- اقيانوسيه
2-3-3- كشورهاي آفريقايي
2-4- بررسي بازار ايران 70
2-4-1- واحدهاي توليد پلي اتيلن
2-4-2- واحدهاي توليد پلي پروپيلن
2-5- جمع بندي بازارهاي هدف براي صادرات ومصرف داخلي متالوسن 74
منابع 76

فصل سوم 77
3-1- معرفي روشهاي موجود براي توليد كاتاليزورهاي متالوسن 78
3-2- برآورد پايداري تكنولوژي 81
3-3- انتخاب روش بهينه 82
3-3-1- شرح فرايند روش جانشين (روش “Fina/Targor/BASF”)
الف - شيمي واكنش
ب - شرح فرايند
3-3-2- بررسي فني و شرح فرآيند روش بهينه توليد متالوسن و متالوسن همراه با
كوكاتاليزور و پايه Bis (n-butyl cyclopentadienyl) Zirconium Dichloride
3-3-2-1- بررسي ظرفيت هاي مختلف توليد وانتخاب ظرفيت بهينه
3-3-2-2- خصوصيات فيزيكي وشيميايي مواد اوليه و محصول
3-3-2-3- شرح فرايند توليد متالوسن و متالوسن همراه با كوكاتاليزور و پايه
الف- شيمي واكنش
ب – شرح فرآيند و مباني طراحي
ب –1- شرح فرآيند و مباني طراحي براي توليد متالوسن
ب – 1-1- مباني و فرضيات طراحي
ب –1-2- شرح فرآيند
ب –1-3- تجهيزات
ب –1-4- مواد اوليه و سرويسهاي جانبي
ب 2-1- مباني و فرضيات طراحي
ب – 2-2- شرح فرآيند
ب – 2-3- تجهيزات
ب –2-4- مواد اوليه و سرويسهاي جانبي
3-3-2-4- كنترل كيفي و تجهيزات آزمايشگاهي مورد نياز
الف-كنترل كيفي
ب- تجهيزات آزمايشگاهي
3-4- بررسي قيمت داخلي و جهاني مواد اوليه و چگونگي تامين آنها 134
3-5- بررسي جنبه هاي ايمني وحفاظتي دركارخانه و مسائل زيست محيطي 136
3-5-1- حمل ونگهداري مواد اوليه
3-5-2- مسائل زيست محيطي
3-6- تعيين نيروي انساني مورد نياز و نحوه آموزش پرسنل 140
3-7- پيش بيني و تنظيم برنامه زمان بندي براي اجراي طرح 143
منابع 145
فصل چهارم 146
4-1-بررسي و تعيين زمين مورد نياز، فضاي ساختمانها و نيازهاي طرح از جنبه خود اتكايي 147
4-1-1- تعيين محل استقرار طرح با توجه به عوامل مختلف
4-1-2- تعيين زمين مورد نياز
4-1-3- تعيين فضاي دپارتمانها و مشخصات كلي ساختمانهاي مختلف كارخانه توليد
متالوسن و متالوسن همراه با كوكاتاليزور وپايه
4-1-4- بررسي نيازهاي طرح از جنبه خود اتكايي به تعميرات عمومي و تجهيزات لازم
4-2-مباني، تعاريف و برآورد سرمايه گذاري ثابت 150
4-2-1 – مباني و پيش فرضهاي برآورد سرمايه گذاري ثابت
4-2-1-1- هزينه تجهيزات فرآيندي(Process Equipment Cost)
4-2-1-2- هزينه هاي وابسته (Associated Material Cost)
4-2-1-3 –كل قيمت تجهيزات و هزينه هاي وابسته (Direct Material Cost)
4-2-1-4- هزينه هاي مربوط به واردات (Purchase Adjustment Cost)
4-2-1-5- هزينه هاي نصب(Installation Labor Cost)
4-2-1-6- هزينه هاي مستقيم واحد (Plant Direct Cost)
4-2-1-7- هزينه هاي حمل و نقل و بيمه تجهيزات(Equipment Freight and Insurance)
4-2-1-8- هزينه هاي تشكيلاتي و بالاسري (Construction Overhead)
4-2-1-9- هزينه هاي مهندسي (Engineering Fees)
4-2-1-10- كل هزينه هاي خالص واحد (Plant Net Total Cost)
4-2-1-11- هزينه هاي پيش بيني نشده
4-2-1-12- مدول كل (Total Module Cost)
4-2-1-13- هزينه آماده سازي سايت (Site Development Cost)
4-2-1-14- هزينه ساختمانهاي خط توليد (Cost of Process Buildings)
4-2-1-15- هزينه تجهيزات خارج از خط توليد و ساختمانهاي عمومي(Offi Site & General Facilities)
4-2-1-16- هزينه قطعات يدكي(Spare Part Fees)
4-2-1-17- هزينه هاي آموزشي (Training Fees)
4-2-1-18- هزينه هاي پيش راه اندازي و راه اندازي(Commissioning & Start Up Cost)
4-2-1-19- هزينه تجهيزات آزمايشگاهي (Laboratory Equipment Cost)
4-2-1-20- هزينه خريد زمين
4-2-1-21- حق انشعاب آب، برق، تلفن و گاز
4-2-1-21-1- حق انشعاب آب و گاز
4-2-1-21-2- حق انشعاب برق
4-2-1-21-3- حق انشعاب تلفن
4-2-1-22- هزينه تجهيزات ساختمانها و كارگاه ها (Work Shop & Office Furniture)
4-2-1-23- هزينه بازرسي (Inspection Costs)
4-2-1-24- هزينه وسايل نقليه (Vehicle Cost)
4-2-1-25- حق دانش فني (Know How)
4-2-1-26- سرمايه گذاري ثابت واحد (Fixed Capital Investment )
4-2-1-27- تغييرات در برآورد سرمايه گذاري ثابت (Contingency)
4-2-2- برآورد سرمايه گذاري ثابت براي ظرفيت اسمي 5 تن در سال
4-2-2-1- برآورد سرمايه گذاري ثابت جهت احداث واحد توليد متالوسن
4-2-2-2- برآورد سرمايه گذاري ثابت جهت احداث واحد توليد متالوسن
همراه باكوكاتاليزور و پايه
4-3- مباني، تعاريف و برآورد قيمت تمام شده محصول(Production Cost) 165
4-3-1-مباني، تعاريف و پيش فرضهاي برآورد قيمت تمام شده محصول
4-3-1-1- هزينه مواد اوليه (Raw Material Cost)
4-3-1-2- ارزش محصولات جانبي(Byproduct Credit)
4-3-1-3- هزينه استهلاكات (Depreciation Cost)
4-3-1-4- هزينه تعميرات و نگهداري
4-3-1-5- هزينه سرويسهاي جانبي
4-3-1-5-1- هزينه سرويسهاي جانبي توليدي
4-3-1-5-2- هزينه سرويسهاي جانبي عملياتي
4-3-1-6- هزينه دستمزدها
4-3-1-6-1- دستمزدهاي مستقيم
4-3-1-6-1-1- دستمزدهاي مستقيم توليدي
4-3-1-6-1-2- دستمزدهاي مستقيم عملياتي
4-3-1-6-2- دستمزدهاي غير مستقيم
4-3-1-7- هزينه بيمه سهم كارفرما
4-3-1-8- هزينه هاي توليدي
4-3-1-9- هزينه هاي عملياتي
4-3-1-10- هزينه هاي غير عملياتي
4-3-1-11- قيمت تمام شده محصول و قيمت فروش محصول
4-3-2- برآورد قيمت تمام شده محصول 175
4-3-2-1-برآورد قيمت تمام شده محصول متالوسن با ظرفيت اسمي 5 تن در سال
4-3-2-2-برآورد قيمت تمام شده محصول براي متالوسن همراه با كوكاتاليزور و پايه
با ظرفيت 5 تن در سال
4-4- سرمايه در گردش (Working Capital) 193
4-4-1- مباني و پيش فرضهاي برآورد سرمايه در گردش
4-4-2- برآورد سرمايه در گردش براي ظرفيت اسمي 5 تن در سال
4-5- هزينه هاي غير عملياتي 198
4-5-1- هزينه هاي قبل از بهره برداري (Pre Commissioning Cost)
4-6- تامين منابع مالي پروژه 202
4-7- بررسي فاكتورهاي مهم اقتصادي براي دو كارخانه مورد بررسي در اين گزارش 208
4-7-1- نقطه سر به سر (Break Even Point) 4-7-1-1- تعيين نقطه سر به سر براي واحد توليد متالوسن و متالوسن همراه
با كوكاتاليزور وپايه
4-7-2- تعيين دوره بازگشت سرمايه
4-7-3- جدول نحوه هزينه سرمايه گذاري ثابت
4-7-4- جدول حساب سود و زيان
4-7-4-1- تشكيل جدول حساب سود و زيان براي دو كارخانه مورد بحث در گزارش
4-7-5-خالص ارزش فعلي (NPV) و دوره بازگشت سرمايه
4-7-5-1- محاسبه خالص ارزش فعلي (NPV) و دوره بازگشت سرمايه
4-7-6- نرخ بازده داخلي(IRR)
4-7-6-1- محاسبه نرخ بازده داخلي (IRR)
4-8- جمع بندي و نتيجه گيري 224
منابع 229
توضيح:
1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهي و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد هاي موجود در اين زمينه تهيه شده است
2- اطلاعات فني از مراجع معتبر مانند دائره المعارف هاي مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت هاي داخلي و خارجي مستندات ها و پيشنهادات رسمي تهيه شده است
محاسبات و تحليل هاي اقتصادي بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار
3- کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

سال انجام مطالعات: 1382
تلفن:09126809553
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان