پارسی English


صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت کانال تلگرام شرکت صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات
شرکت حامیان صنعت کیمیا ,

امتیاز موضوع:
  • 25 رای - 3.4 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد كامپوزيتهای الياف كربن
#1
امکان سنجی فنی و اقتصادی ساخت كامپوزيتهای الياف كربن به روش قالب گيری با پرس (با ظرفيت 240 تن در سال)
فهرست مطالب صفحه
خلاصه
مقدمه
جلد اول
فصل اول: مقدمه ای بر كامپوزيتها (Composite Materials) 1
1- كليات و معرفی كامپوزيتها 2
تعاريف، اصطلاحات و نام گذاری كامپوزيتها 2
روند توسعه كامپوزيتها در قرن اخير 5
الف- تاريخچه مختصر تكامل تدريجی در تكنولوژی ساخت كامپوزيتهای پيشرفته
ب – سير تاريخی تقاضا برای پلاستيكهای تقويت شده و كامپوزيتهای پيشرفته
تقسيم بندی كامپوزيتها 14
1-3-1- كامپوزيتهای رشته ای (اليافی) (Fibrous Composites)
1-3-2- كامپوزيتهای لايه ای (Laminated Composites)
1-3-3- كامپوزيتهای پخش ذره (Particulate Composites)
1-3-4- كامپوزيتهای پرشده(filled Composites)
1-3-5- كامپوزيتهای پولكي(Flake Composites)
مواد تقويت كننده كامپوزيتها(Reinforcement Materials) 26
1-4-1- الياف كربن و گرافيت (Carbon & Graphite Fibers)
1-4-2- الياف شيشه (Glass Fibers)
1-4-3- الياف آراميد (Aramid Fibers)
1-4-4- الياف بر(Boron Fibers)
1-4-5- الياف كوارتز و سيليكا (Quartz and Silica Fibers)
1-4-6- الياف سراميك(Ceramic Fibers)
1-4-7- الياف فلزي (Metal Fibers)
1-4-8-الياف آلی طبيعي (Natural Organic Fibers)
1-4-9-الياف آلی مصنوعي (Synthetic Organic Fibers)
1-4-10- الياف آزبست (Asbestos)
1-5- مواد زمينه (Matrix Materials) 52
1-5-1- مواد زمينه پليمری (Polymer Matrices Materials)
1-5-1-1- مواد زمينه گرما سخت(Thermoseting Matrices Materials )
الف – رزينهای پلی استر غير اشباع
ب – رزينهای وينيل استر
ج – رزينهای فنوليك
د - پلی ايميدها
1-5-1-2- مواد زمينه گرما نرم(Thermoplastic Matrices Materials )
الف – پلی اتر، اتركتون(PEEK)
ب – پلی فنيلين سولفيد(PPS)
ج – گرما نرمهای بی شكل (غير بلوری)
1-5-2- مواد زمينه غير پليمری
1-5-2-1- مواد زمينه فلزي (Metal Matrix Materials)
1-5-2-2-مواد زمينه سراميكي (Ceramic Matrix Materials)
1-5-2-3-مواد زمينه شيشه ای(Glass Matrix Materials)
1-5-2-4- مواد زمينه كربنی/گرافيتي(Carbon Graphite Matrix materials)
فصل دوم : كامپوزيتهای الياف كربن و انواع آن 64
2-1- تعاريف، اصطلاحات و نام گذاری الياف كربن وكامپوزيتهای آن 65
2-2- روند توسعه كامپوزيتهای الياف كربن 74
2-3- انواع كامپوزيتهای الياف كربن، خواص عمومی و نحوه آماده سازي آنها 76
2-3-1- كامپوزيتهای كربن – پليمر (CFRP)
2-3-1-1- خواص كامپوزيتهای كربن – پليمر(CFRP)
الف- انواع مختلف الياف كربن
ب- پارچه بافته(Woven Fabric)
ج – زمينه (بستر) رزينی
د - CFRP ساخته شده از الياف كربن با پوشش فلزي
هـ - الياف كربن پوشيده شده از كوپليمر
2-3-2- كامپوزيتهای كربن – كربن (CFRC)
2-3-2-1- تاثيــر انـــواع اليـــاف كربن و مواد اوليه زمينه روی كامپوزيتهــای كربن - كربن
2-3-2-2- خواص كامپوزيتهای كربن – كربن
2-3-3- كامپوزيتهای كربن- فلز(CFRM)
2-3-3-1- انواع متداول كامپوزيتهای كربن- فلز و خواص فيزيكي آنها
2-3-4- كامپوزيتهای ديگر حاوی الياف كربن (هيبريدهای حاوی الياف كربن)
2-4- بررسي و تعيين كامپوزيتهای مهم و اولويت دار الياف كربن 106
الف – اولويت بندی الياف كربن مصرفی در كامپوزيت
ب- اولويت بندی كامپوزيتهای الياف كربن از نظر نوع زمينه (بستر)
فصل سوم: روشهای ساخت الياف كربن و كامپوزيتهای آن و كنترل كيفيت آنها 109
3-1- روشهای ساخت مود اوليه الياف كربن و الياف كربن 110
3-1-1- اطلاعات عمومی
3-1-2- بررسي فنی و روشهای توليد
3-1-2-1- توليد الياف PAN بعنوان ماده اوليه الياف كربن
الف – پليمريزه كردن
ب – ريسندگی الياف PAN
3-1-2-2- عمليات سطحی و حرارتي روی الياف PAN
3-1-2-3- توليد الياف قير به عنوان ماده اوليه الياف كربن
الف – توليد قير مزوفاز
ب – ريسندگی الياف قير مزوفاز
3-1-2-4- عمليات سطحی و حرارتي روی الياف قير
3-1-3- خواص الياف كربن تجاری
3-1-4- توليد و مصرف جهانی
الف – الياف كربن بر پايه PAN
ب- الياف كربن بر پايه قير
ج- الياف كربن بر پايه رايون
3-1-5- فرآيندهای ساخت الياف و مواد اوليه آن
3-1-5-1- الياف كربن بر پايه PAN
3-1-5-1-1- فرآيند توليد الياف PAN به روش اكسترود كردن مذاب
3-1-5-1-2- فرآيند توليد الياف كربن از PAN
الف – مرور فرآيند
ب – شرح فرآيند توليد الياف كربن از پلی اكريلونيتريل
3-1-5-2- الياف كربن بر پايه قير مزوفاز
3-1-5-2-1- فرآيند توليد الياف قير مزوفاز
3-1-5-2-2- فرآيند توليد الياف كربن از قير مزوفاز
3-2- روشهای ساخت كامپوزيتهای الياف كربن 168
3-2-1- فرآيندهای قالب بسته (Close Mold)
3-2-1-1- قالب گيری فشاری(Compression Molding)
الف – مزايای اين روش
ب – معايب اين روش
ج- انواع قالب گيری فشاری
د- پرسها
هـ - قالبها
و – روند و شرايط عمومی قالب گيری
ز – مثالی از قالبگيری فشاری كامپوزيتهای الياف كربن (CFC)
ح – قالب گيری به روش قالبهای فلزي جفت وجور
(Matched Metal Die Molding)
3-2-1-1-1- قالب گيری نمد (Mat Molding)
3-2-1-1-2- قالب گيری پيش مخلوط(Premix Molding)
3-2-1-1-3- قالب گيری پيش آغشته (Prepreg Molding )
3-2-1-1-4- قالب گيری پيش شكل(Preform Molding)
3-2-1-2- قالب گيری تزريقی
3-2-1-2-1- قالبگيری انتقالی رزين(Resin Transfer Molding) RTM
3-2-1-2-2- قالبگيری تزريقی تحت خلاء(Vacuum Injection Molding)
3-2-1-3- پالتروژن (Pultrusion)و لايه گذاری مداوم(Continous Lamination)
3-2-2- فرآيندهای قالب باز (Open Mold)
3-2-2-1- قالب گيری به روشهای لايه گذاری(Lay Up Methods)
3-2-2-1-1- روشهای لايه گذاری بدون فشار
الف – روش لايه گذاری دستي(Hand Lay Up)يا قالبگيری تماس (Contact Molding)
ب- روش اسپری كردن (Spray Up)
3-2-2-1-2- روشهای لايه گذاری تحت فشار (مثبت يا منفی)(Pressure Lay Ups)
الف – روشهای قالب گيری كيسه ای(Bag Molding )
1-روش قالب گيری كيسه ای تحت خلاء(Vacuum Bag Molding)
2-روش قالبگيری كيسه ای تحت فشار(Pressure Bag Molding)
ب- روش قالب گيری انبساط حرارتي(Thermal Expansion Molding)
ج- روش قالب گيری اتوكلاو(Autoclave Molding )
د- روش قالب گيری تزريق رزين(Resing Injection Molding)
3-2-2-2- قالب گيری به روش رشته پيچی(Fillament Winding)
الف – دستگاه رشته پيچی
ب – فرآيند رشته پيچی
ج- مواد بكار رفته در اين فرآيند
د – فرآيند آغشته سازي
هـ - مندرل
و- سيستمهای پخت
3-2-2-2-1- پيچيدن تر
3-2-2-2-2- پيچيدن خشک
3-2-2-3- قالب گيريهای دورانی و گريز از مركز
3-2-2-3-1- قالب گيری چرخشی(Rotational Molding )
3-2-2-3-2- ريخته گری گريز از مركز (Centrifugal Casting)
3-2-3- ساير روشهای ساخت
الف- ساخت CFRC ( كامپوزيت الياف كربن با زمينه كربن)
ب – ساخت CFRM (كامپوزيت الياف كربن با زمينه فلزي)
3-3- روشهای كنترل كيفيت 232
3-3-1- كنترل كيفيت مواد اوليه
3-3-1-1- الياف كربن
3-3-1-2- رزين
3-3-2- كنترل كيفيت حين ساخت
3-3-3- كنترل كيفيت محصول (كامپوزيتهای الياف كربن)
جلد دوم
فصل چهارم: مشخصات عمومي، كاربردها و دورنمای كامپوزيتهای الياف كربن 239
4-1- مشخصات عمومی 240
4-1-1- مشخصات عمومی الياف كربن
4-1-2- مشخصات عمومی رزينها
4-1-3- مشخصات عمومی انواع كامپوزيتهای الياف كربن
4-2- كاربردهای مختلف الياف كربن و كامپوزيتهای آن 256
4-2-1- كاربرد در صنعت هوا فضا
4-2-2- كاربردهای غير هوا فضا
4-2-2-1- كاربردهای صنعتی
الف - قطعات متحرک
ب-قطعات و ساختارهای ساكن
ج-قطعات و ساختارهای مقاوم در برابر خورندگی و مواد شيميايي
4-2-2-2- كاربردهای پزشكي
الف -كربن به عنوان يك ماده پيوندی درجراحی
ب-الياف كربن
ج-كامپوزيتهای تقويت شده با الياف كربن
د-كربن تقويت شده با الياف كربن(CFRC)
هـ - پلاستيكهای تقويت شده با الياف كربن
4-2-2-3- كاربردهای الكتريكي
4-2-2-4- كاربردهای دريايي
4-2-2-5- كاربردهای ورزشی و تفريحی
الف-ميله های ماهيگيری
ب-راكتهای تنيس
ح-ميله های گلف
د-بدنه های دوچرخه
هـ-چوبهای اسكي
و-راكتهای تنيس
ز-وسايل هوانوردی ورزشی
4-2-2-6- وسائل و تجهيزات موسيقی
4-2-2-7- اتومبيلهای مسابقه ای
4-2-3- برخی موارد ويژه
4-3- دور نما و ا هميت كامپوزيتهای الياف كربن 311
4-3-1 نقش قيمت الياف كربن در دورنمای كامپوزيتهای الياف كربن
4-3-2- آينده الياف كربن در 10 كاربرد گوناگون
فصل پنجم : وضعيت توليد و مصرف جهانی 318
5-1- ميزان توليد و مصرف 319
5-1-1- توليد جهانی
5-1-2- مصرف جهانی
الف- عرضه و تقاضا در ايالات متحده آمريكا
ب – عرضه و تقاضا در اروپای غربی
ج- عرضه و تقاضا در ژاپن
د- كشورهای آسيايي غير از ژاپن
هـ - ايران
5-2- قيمت فروش 340
5-2-1- قيمت الياف كربن
الف – ايالات متحده آمريكا
ب – اروپای غربی
ج – ژاپن
5-2-2- قيمت الياف كربن به شكلهای ديگر و كامپوزيتهای آن و محصولات ساخته شده از آنها
5-3- شركتهای صاحب ليسانس و توليدكنندگان عمده 354
5-3-1- توليد كنندگان اشكال مختلف الياف كربن و پارچه های الياف كربن
الف – توليدكنندگان در ايالات متحده آمريكا
ب – توليد كنندگان در اروپای غربی
ج – توليد كنندگان در ژاپن
د – توليد كنندگان در ساير نقاط آسيا
هـ - خلاصه ای از تامين كنندگان الياف كربن (CF) و الياف گرافيت (GRF) در جهان
5-3-2- تامين كنندگان تجهيزات و ماشين آلات خطوط توليد
فصل ششم : امکان سنجی فنی و اقتصادی ساخت كامپوزيتهای الياف كربن به روش قالب گيری با پرس (با ظرفيت 240 تن در سال) 363
6-1- نحوه انتخاب يكي از محصولات نهايي كامپوزيتهای الياف كربن 364
6-1-1- فرآيند توليد انتخابی (انعطاف پذيری زياد و چند منظوره )
6-1-2- الياف كربن و پيش آغشته پارچه های الياف كربن انتخابی
6-1-3- رزين انتخابی
6-1-4- محصول نهايي انتخابی
6-1-5- ظرفيت توليد انتخابی
6-2- بررسي فرآيندهای انتخاب شده 373 6-2-1- شرح كلی مراحل توليد
6-2-2- مبانی و فرضيات طراحی مقدماتي فرآيند توليد
6-2-3- شرح فرآيند توليد (براساس دياگرام جريانی)
الف – واحد 100 (قالب گيری رزين و نمد)
ب- واحد 200 (قالب گيری پيش مخلوط)
ج- واحد 300 (قالب گيری پيش آغشته)
د- واحد های مشترک
د- 1- واحد 400 (پخت تكميلی)
د- 2- واحد 500 (ماشين كاری و پرداخت)
د-3- واحد 600 (بسته بندی)
4-2-4- تجهيزات اصلی و جانبی مورد نياز فرآنيد و تعيين مشخصات مقدماتي آنها
6-2-5- بررسي حمل و نقل، ذخيره سازي و بسته بندی مواد
6-2-6- كنترل كيفی مواد اوليه، محصولات، لوازم و تجهيزات آزمايشگاهی مورد نياز
6-2-7- ميزان مصرف مواد اوليه
6-2-8- ميزان مصرف سرويسهای جانبی
6-2-9- بررسي قيمت مواد اوليه و چگونگی تامين آنها
6-2-10- تعيين نيروی انسانی مورد نياز با ذکر تخصص و مشخصات
6-2-11- پيش بينی و تنظيم برنامه زمان بندی اجرای طرح
6-2-12- تعيين محل استقرار طرح
6-2-13- تعيين محل و مساحت مورد نياز ساختمانها
6-2-14- نقشه مقدماتي استقرار (Layout) ساختمانها و تجهيزات
6-2-15- تعيين زمين مورد نياز
6-3- بررسي اقتصادی طرح 392
6-3-1- سرمايه گذاری ثابت
6-3-1-1- مبانی و پيش فرضهای برآورد سرمايه گذاری ثابت
هزينه تجهيزات فرآيندی(Process Equipment Cost)
هزينه های وابسته(Associated Material Cost)
كل قيمت تجهيزات و هزينه های وابسته(Direct Material Cost)
هزينه های مربوط به واردات (Purchase Adjustment Cost)
هزينه های نصب(Installation Labor Cost)
هزينه های مستقيم واحد(Plant Direct Cost)
هزينه های حمل و نقل و بيمه تجهيزات(Equipment Freight and Insurance )
هزينه های تشكيلاتي و بالاسری (Construction Over Head)
هزينه های مهندسي(Engineering Fee)
كل هزينه های خالص واحد(Plant Net Total Cost)
هزينه های پيش بينی نشده (Contingency Factor)
مدول كل (Total Module)
هزينه های آماده سازي سايت (Site Development Cost)
هزينه ساختمانهای خط توليد (Cost of Process Building )
هزينه تاسيسات خارج از خط توليد و ساختمانهای عمومی (Offsite & General Facilities)
هزينه قطعات يدكي خريداری شده همراه تجهيزات(Spare Part Fees)
هزينه های آموزشی(Training Fees)
هزينه های پيش راه اندازي و راه اندازي(Commissioning and start Up Cost)
هزينه تجهيزات آزمايشگاهی (Laboratory Equipment Cost)
هزينه خريد زمين
حق انشعاب آب(WA)
حق انشعاب برق (EL)
حق انشعاب تلفن
حق انشعاب گاز
هزينه اثاثيه تجهيزات ساختمانها و كارگاهها (Workshop & Office Furniture)
هزينه بازرسي (Inspection Cost)
هزينه وسايل نقليه(Vehicle Cost)
حق دانش فنی (Know How)
سرمايه گذاری ثابت واحد(Fixed Capital Investment )
30 - تغييرات در برآورد سرمايه گذاری ثابت (Contingency)
6-3-1-2- برآورد سرمايه گذاری ثابت كارخانه توليد كامپوزيت الياف كربن با ظرفيت كل 6/237 تن در سال
الف - برآورد قيمت تجهيزات فرآيندی و هزينه های وابسته توليد كامپوزيت الياف كربن از نمد الياف كربن و رزين
ب - -برآورد قيمت تجهيزات فرآيندی و هزينه های وابسته توليد كامپوزيت الياف كربن از پيش مخلوط الياف كربن
ج- برآورد قيمت تجهيزات فرآيندی و هزينه های وابسته توليد كامپوزيت الياف كربن از پيش آغشته الياف كربن
د- برآورد سرمايه گذاری ثابت كل كارخانه
6-3-2- هزينه و قيمت تمام شده محصول
الف – هزينه های توليدی (Manufacturing Cost)
ب – هزينه های عملياتي
ج- هزينه های غير عملياتي
6-3-2-1- مباني، تعاريف و پيش فرضهای برآورد قيمت تمام شده محصول (Production Cost)
هزينه مواد اوليه (Raw Material Cost)
هزينه استهلاكات (Depreciation)
هزينه تعميرات و نگهداری
هزينه قطعات يدكي
هزينه سرويسهای جانبی
هزينه دستمزدها
هزينه بيمه سهم كارفرما
هزينه های توليدی
هزينه های عملياتي
هزينه های غير عملياتي
قيمت تمام شده محصول و قيمت فروش محصول
6-3-1-2- برآورد قيمت تمام شده محصول
الف - برآورد قيمت تمام شده كامپوزيت الياف كربن ساخته شده از نمد و رزين
برآورد قيمت تمام شده كامپوزيت الياف كربن ساخته شده از پيش مخلوط
برآورد قيمت تمام شده كامپوزيت الياف كربن ساخته شده از پيش آغشته
هزينه های توليدی و هزينه های عملياتي كل كارخانه
6-3-3- سرمايه در گردش(Working Capital)
6-3-3-1- مبانی و پيش فرضهای برآورد سرمايه در گردش
6-3-3-2- برآورد سرمايه در گردش برای كارخانه توليد كامپوزيت الياف كربن با ظرفيت 6/237 تن در سال
6-3-4- هزينه های غير عملياتي
6-3-4-1- هزينه های قبل از بهره برداری (Pre Commissioning Cost)
الف- هزينه های تشكيلاتي و بالاسری كارفرما
ب- هزينه های آموزشی
ج- هزينه های پيش راه اندازي و راه اندازي
6-3-5- تامين مالی پروژه
6-3-6- بررسي فاكتورهای مهم اقتصادی
6-3-6-1- نقطه سر به سر (Break Even Point)
الف - نقطه سر به سر توليد كامپوزيت الياف كربن از رزين و نمد الياف كربن
ب - نقطه سر به سر توليد كامپوزيت الياف كربن از پيش مخلوط
ج-نقطه سر به سر توليد كامپوزيت الياف كربن از پيش آغشته
6-3-6-2- تعيين دوره بازگشت سرمايه
6-3-6-3- جدول نحوه هزينه كردن سرمايه گذاری ثابت در طول احداث كارخانه
6-3-4- سود و زيان
6-3-6-5- خالص ارزش فعلی (NPV) و دوره بازگشت سرمايه براساس خالص ارزش فعلی
6-3-6-6- نرخ بازده داخلی (Internal rate of Return) IRR
6-3-7- جمع بندی و نتيجه گيری
6-3-7-1- نتايج بررسي كلی كامپوزيتهای الياف كربن
6-3-7-2- نتايج بررسي امکان سنجی فنی و اقتصادی
منابع 473

توضيح:
1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهی و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد های موجود در اين زمينه تهيه شده است.

2- اطلاعات فنی از مراجع معتبر مانند دائره المعارف های مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت های داخلی و خارجی مستندات ها و پيشنهادات رسمی تهيه شده است.

3- محاسبات و تحليل های اقتصادی بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار
کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است.


سال انجام مطالعات: 1382

تلفن: 09126809553
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

تماس با ما:

آدرس: تهران، خیابان ستارخان، نبش خسرو، مجتمع الماس غرب، واحد 109

تلفن: 44277189 (021)

فکس: 44387366 (021)

پست الکترونیک: info@iranhsk-co.com

تمامی حقوق اين سايت متعلق به شرکت حاميان صنعت کيميا می باشد.

مطالب شرکت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنيد.

صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت صفحه تلگرام شرکت
صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات