پارسی English


صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت کانال تلگرام شرکت صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات
شرکت حامیان صنعت کیمیا ,

امتیاز موضوع:
  • 31 رای - 3.32 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد کولين کلرايد (choline chloride)
#1
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد کولين کلرايد (choline chloride)


عنوان صفحه
فصل اول : کولين کلرايد 1
1-1- معرفی انواع محصول و مشخصات آنها 4
1-1-1- مقدمه 4
1-1-2- معرفی انواع محصول 4
1-1-3- مشخصات و خواص فيزيکی- شيميائی محصول کولين کلرايد 8
1-2- معرفی انواع مواد اوليه و مشخصات آنها 10
1-2-1- معرفی انواع ومشخصات اتيلن اکسايد 10
1-2-2- معرفی انواع ومشخصات اسيد کلريدريک 13
1-2-3- معرفی انواع ومشخصات تری متيل آمين 16
1-3- کاربرد و موارد مصرف 18
1-4- کالا يا کالاهای جايگزين 19
1-5- قيمت داخلی و جهانی محصولات و مواد اوليه 22
1-5-1- قيمت محصولات 23
1-5-1- الف - ميانگين قيمت کولين کلرايد وارداتي 23
1-5-1- ب - ميانگين قيمت کولين کلرايد در بازار آمريکا 24
1-5-1- ج - استعلام قيمت از شرکتهای توليد کننده 25
1- 5-1- د- پيش بينی قيمت محصولات در جهان بويژه آسيا 26
1- 5 -2- قيمت مواد اوليه 26
1-5-3- تحليل قيمتها 29
1-5-4- روند قيمت محصولات در ايران 29
1- 5- 5- قيمت فروش پيشنهاد برای کولين 30
1-6- استانداردهای جهانی برای محصول و مواد اوليه 30
1-6-1- استانداردهای جهانی کولين کلرايد 31
1-6-2- استانداردهای جهانی مواد اوليه 32
1-6-2- الف- شماره استانداردهای جهانی اتيلن اکسايد 32
1-6-2- ب- شماره استانداردهای جهانی اسيد کلريدريک 34
1-6-2- ج- شماره استانداردهای جهانی تری متيل آمين 35
1-6-3 - علائم و نامهای اختصاری 37
1-7- بررسي مسائل زيست محيطی و ايمنی برای كولين كلرايد ومواد اوليه 38
1-7-1- الف- کولين کلرايد و باز کولين 38
1-7-2- مواد اوليه 40
1-7-2- الف- اسيد کلريدريک 40
1-7-2- ب- اتيلن اکسايد 42
1-7-2- ج- تری متيل آمين 45
1-7-3- منابع 47

عنوان صفحه

2- فصل دوم: بررسي و تحليل بازارکولين کلرايد 3
2-1- بررسي عرضه وتقاضای جهانی 3
2-1-1- بررسي بازار قاره آمريکا 4
2-1-1- الف - بررسي بازار ايالات متحده آمريکا 4
2-1-1- ب - بررسي بازار کانادا 6
2-1-1- ج- بررسي بازار مکزيک 9
2-1-1- د- بررسي بازار برزيل 11
2-1-2- بررسي بازار اروپای غربی 12
2-1-3- بررسي بازار ژاپن 15
2-1-4- بررسي بازار بقيه کشورهای آسيايي و قاره آفريقا 18
2-1-4-الف - بررسي بازار چين 18
2-1-4-ب - بررسي بازار جمهوری کره 20
2-1-4-ج- بررسي بازار تايوان 21
2-2- بررسي عرضه و تقاضای مناطق جهان 21
2-2-1- عرضه و تقاضا در مناطق مختلف جهان در چند سال گذشته 21
2-2-2- تراز مصرف جهان 24
2-3 -بررسي عرضه و تقاضا در خاور ميانه 25
2-4- امکان کسب بازار صادراتي 25
2-4-1- جمع بندی از بازار صادرات و ارزيابی ريسک صادرات 26
2-5- بررسي بازار داخلی محصول 27
2-5-1- ظرفيت و ميزان توليد داخلی و طرحهای جديد و پيش بينی آينده توليد کشور 27
2-5-2- بررسي واردات و صادرات در سال های اخير 27
2-5-3- بررسي مزيت رقابتي توليد در کشور و معرفی بازارهای جديد مصرف در کشور 28
2-5-4- بررسي موارد مصرف ويژه ايران وميزان مصرف فعلی وپيش بينی مصرف آينده 29
2-5-5- جمع بندی بازار داخلی 29
2-6- منابع تامين مواد اوليه از داخل کشور و واردات 29
2-6-1- منابع تامين مواد اوليه اسيد کلريدريک 30
2-6-2- منابع تامين مواد اوليه اتيلن اکسايد 33
2-6-3- منابع تامين مواد اوليه تری متيل آمين 35
2-7-جمع بندی بررسي بازار 37
2-8-منابع 38

عنوان صفحه
فصل سوم : انجام مطالعات فنی کولين کلرايد
3-1- معرفی فرآيند توليد 5
3-1-1- بررسي فرآيند و ساختمان مولکولی واکنش گرها از جنبه تئوريک 5
3-1-1- 1- اتيلن اکسايد 5
3-1-1- 2- تری متيل آمين 5
3-1-1- 3- مکانيسم واکنشها 6
3-1-2- بررسي فرايند از لحاظ تجربی 7
3-1-2-1- بررسی روش های توليد و مشاوره با پژوهشگاه صنعت نفت 7
3-1-2-2- موازنه جرم تری متيل آمين و اسيد کلريدريک 8
3-1-2-3- دستيابی به شرايط واکنش تری متيل آمين و اسيد کلريدريک 8
3-1-2-4- دستيابی به شرايط واکنش تری متيل آمين خالص و اتيلن اکسايد 9
3-1-2-5- دستيابی به شرايط واکنش تری متيل آمين هيدروکلرايد و اتيلن اکسايد 10
3-1-2-6- جمع بندی نتايج و تعيين شرايط فرآيند 11
3-1-2-7- موازنه جرم کولين کلرايد 12
3-1-3- بررسي فرايند از جنبه های ترموديناميکی 13
3-2- معرفی صاحبان دانش فنی وبرآورد قيمت دانش فنی 13
3-2-1- شركتهای اروپايي و آسيايي 15
3-2-2- شركتهای ايرانی 15
3-3- برآورد پايداری تکنولوژی وتعيين عمر اقتصادی فرآيند 16
3-4- تعيين ظرفيت توليد با توجه به بررسي بازار 17
3-5- تعيين زمان عملکرد واحد 17
3-6-تعيين مشخصات ومقدار توليد محصول کولين کلرايد 17
3-7- تعيين مشخصات ومقدار مصرف مواد اوليه مورد نياز محصول کولين کلرايد 18
3-8- تعيين مشخصات ومقدار مصرف يوتيليتي 18
3-9- شرح فرآيند 19
3-9-1- مرحله اول ، توليد تری متيل آمين هيدروکلرايد 19
3-9-2- مرحله دوم ، توليد کولين کلرايد 62 درصد 20
3-9-3- مرحله سوم ،تغليظ و توليد کولين کلرايد 75 درصد 20
3-10- شرح سيستم يوتيليتي 21
3-11- ارائه نقشه بلوک دياگرام 21
3-12- ارائه نقشه هايPFD 21
3-13- ارائه ليست تجهيزات وماشين آلات فرآيند کولين کلرايد 21
3-13-1- راکتورهای اصلی و خشک کن 23
3-13-2- مخازن وتانکهای ذخيره 24
3-13-3- پمپها 26
3-13-4- گرم کننده و خنک کننده 27
3-14- مشخص نمودن ساخت داخل وخارج تجهيزات و ماشين آلات 28
3-15- معرفی سازندگان داخل وخارج تجهيزات و ماشين آلات 29
3-16-تعيين نيروی انسانی مورد نياز 30
3-16-1- تعيين نيروی انسانی فنی مورد نياز 30
3-16-2- تعيين نيروی انسانی اداری و مديريتي 31
3-17- بررسي مسائل ايمني،حفاظتي وزيست محيطی ودفع پساب های صنعتی 35
3-17-1- ايمنی و کنترل 35
3-17-1-1- ايمنی و حفاظت نيروی انسانی 35
3-17-1-2- نشت يابی و کنترل 35
3-17-2- خنثی سازي گازهای خروجی 35
3-17-2-1- اسکرابر 36
3-17-2-2- ستون جاذب 36
3-17-3-تصفيه بيولوژيک و دفع پسابها 36
3-18- برآورد زير بنای ساختمانهای صنعتی و غير صنعتی 37
3-18-1- ساختمانهای اداری 37
3-18-2- سوله ها (ساختمانهای فنی) 37
3-19- برآورد زمين مورد نياز 38
3-19-1- محاسبه مساحت سايت 38
3-19-2- محاسبه مساحت زمين مورد نياز کارخانه 38
3-20-ارائه پيشنهاد کلی جهت مکان يابی احداث واحد 39
3-20-1- بازار مصرف 39
3-20-2- موقعيت مواد اوليه 39
منابع 41


توضيح:
1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهی و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد های موجود در اين زمينه تهيه شده است
2- اطلاعات فنی از مراجع معتبر مانند دائره المعارف های مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت های داخلی و خارجی مستندات ها و پيشنهادات رسمی تهيه شده است
3- محاسبات و تحليل های اقتصادی بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

سال انجام مطالعات: 1383
تلفن:09126809553
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

تماس با ما:

آدرس: تهران، خیابان ستارخان، نبش خسرو، مجتمع الماس غرب، واحد 109

تلفن: 44277189 (021)

فکس: 44387366 (021)

پست الکترونیک: info@iranhsk-co.com

تمامی حقوق اين سايت متعلق به شرکت حاميان صنعت کيميا می باشد.

مطالب شرکت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنيد.

صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت صفحه تلگرام شرکت
صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات