خط مشی شرکت حاميان صنعت کيميا :

شركت حاميان صنعت كيميا با هدف توسعه خدمات مهندسي و مديريتي در اجراي پروژه هاي صنعتي و بهبود سيستم هاي موجود در قالب خدماتي جامع و موثر تأسيس گرديد. اين شركت در راستاي جلب و حفظ رضايت مشتريان و بهبود مستمر سيستم مديريت كيفيت اهداف ذيل را مدنظر دارد:

1- افزايش رضايت مشتريان در جهت تأمين نيازهاي فعلي و آتي

2- تحقيق و بررسي تكنولوژي هاي جديد و بهينه جهت انتقال فن آوري به كشور و آموزش سيستم هاي بروز مديريتي در جهت بهينه سازي توليد و استفاده از منابع

به اشتراک بگذارید!