شبیه سازی و بهینه سازی

با توجه به افزايش روز افزون پيچيدگي صنايع سخت تر شدن استانداردهاي کيفي و محيط زيستي در فرآيند توليد، بسياري از شرکت هاي بزرگ مهندسي سيستم هاي فرآيندي (PSE) را به عنوان يک تکنولوژي استراتژيک پذيرفته اند. مدلهاي بهينه سازي دنبال ارائه راه حلي براي مدلسازي و برنامه ريزي بهينه توليد هستند.

شركت حاميان صنعت كيميا با بهره گيري از نيروهاي توانمند دانشگاهي و كارشناسان ارشد صنعتي بر آن است تا در راستاي شبيه سازي و بهينه سازي واحدهاي توليدي بزرگ گام بردارد.

در همين راستا اين شركت نسبت به طراحي نرم افزار شبيه سازي و بهينه سازي فرآيند توليد و اختلاط در پالايشگاههاي نفت اقدام نموده است.

حاميان صنعت كيميا با اتكا به دانش روز توانايي خود را براي شبیه سازي و بهينه سازي فرآيندهاي شيميايي و پتروشيمي اعلام ميدارد. در زير خلاصه از خصوصيات نرم افزار REFMOD آمده است.

refmod11

اين نرم افزار قابليت تطبیق براي همه پالايشگاههاي نفت را دارد: هدف اصلي اين تحقيق طراحي يک نرم افزار جامع براي مدلسازي و بهينه سازي عمليات پالايش و فرآيند اختلاط محصولات است. اين روش از آناليز ساختار رياضي مدل کلي پالايشگاه که شامل عناصر عمومي و عناصر مستقل است، بوجود آمده است.

اين درک اساس تفکيک مدل کلي را به دو سطح مدل عمومي (مدل حاکم) و مدل فرآيندي واحدها ( زير مدل) را تشکيل مي دهد. مدل حاکم عملکرد عمومي مانند تخصيص مواد خام و سرويسهاي جانبي و غيره را تعيين مي کند. همراه تعيين اين عملکرد، مدل هاي زير مجموعه مانند فرآيند اختلاط نيز بهينه مي شوند. در اين مدل هر واحد بصورت يک جعبه فرض شده و مي توان از هر شيوه مدلسازي براي مدلسازي واحد استفاده کرد. در اين تحقيقات از روش MILP بوسيله محاسبه شاخص خواص براي مدلسازي و بهينه سازي اختلاط و براي بهينه سازي کلي از روشهاي MILP و الگوريتم ژنتيک بصورت همزمان استفاده شده است.

بنابراين هيچ محدوديتي براي مدلسازي واحدها وجود ندارد و مي توان از هر نوع مدل جعبه سفيد يا سياه يا خاکستري استفاده نمود. دستاورد اين کار يک نرم افزار مدلسازي گرافيکي براي فرآيند پالايش همراه توليد ضمني يک الگوريتم بهينه سازي براي برنامه ريزي توليد است. سيتم ارائه شده به کاربر اجازه مي دهد يک مدل گرافيکي را از سيتم توليد را براي هر واحد بصورت مرحله به مرحله ايجاد کند و خواص استاندارد محصولات را وارد کند. سپس نرم افزار بدون اينکه کاربر کاري انجام دهد مدل رياضي را بصورت خودکار مي سازد و حل مي کند.

به اشتراک بگذارید!