تنظیم و ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی

بیمه تامین اجتماعی و نحوه تنظیم و ارسال آن چگونه است؟

کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی حداکثر ظرف ١۵ روز از تاریخ شمول باید به شعبه بیمه تامین اجتماعی واقع در حوزه عمل کارگاه مراحعه کنند و با استفاده از فرمهایی که در اختیار آنان قرار می گیرد مشخصات  کارگاه و کارگران خود را تکمیل نموده وبه شعبه ارائه نمایند.

کارگاههایی که کارگر جدید استخدام می کنند باید حداکثر ظرف ١۵ روز ازتاریخ استخدام کارگر جدید برای نامنویسی و دریافت شماره انفرادی او اقدام کنند.

خلاصه ای از آیین نامه طرز تنظیم و ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی

کارفرمایان باید برای تمامی کارگران و کارکنان خود که مشمول قانون بیمه تامین اجتماعی باشند لیست مزد وحقوق ومزایای آنان را با مشخصات زیر به شعبه بیمه تامین اجتماعی ارسال نمایند.

  • نام و نام خانوادگی کارفرما یا مشخصات شرکت و نام ونام خانوادگی مدیر عامل شرکت
  • شماره اختصاصی کارگاه که از طرف شعبه به کارفرما اعلام شده است و نام ونشانی دقیق کارگاه یا کارگاهها
  • نام ماه و تعیین روزهایی که صورت مزد وحقوق برای آن مدت تهیه شده است
  • شماره ردیف، نام ونام خانواگی بیمه شده وشماره اختصاصی بیمه شده که ازطرف شعبه اعلام شده است
  • مبلغ حق بیمه سهم بیمه شده
  • جمع مبلغ بیمه سهم بیمه شده وسهم کارفرما
مهلت تحویل لیست حقوق ودستمزد مربوط به هرماه تا آخرین روز ماه بعد است

اگر بیمه شده ای براثر بیماری نتواند درمحل کار حضور یابد کارفرما باید ایام بیماری را باذکر تاریخ درستون ملاحظات لیست حقوق و دستمزد توضیح دهد

اگر بیمه شده ای ترک خدمت کرده یا خدمت او پایان یافته باشد کارفرما باید موضوع را در ستون مربوط به ترک کار در لیست حقوق و دستمزد درج نماید ودر مورد شعبه غیر مکانیزه پایان خدمت بیمه شده را کتباً به  شعبه اعلام نماید.