مطالعات امکان سنجی(طرح توجیهی)

شرکت حامیان صنعت کیمیا افتخار دارد، در راستای ارزیابی و تجزیه و تحلیل پتانسیل پروژه های صنعتی مشتریان خود، بر اساس تحقیقات و مطالعات توسط نیروی های مجرب و کارآزموده به ارائه خدمات بپردازد.

امکان‌سنجی درباره شدنی‌بودن پروژه ها بحث می‌کند. مطالعات امکان‌سنجی، پس از مرحله پیدایش طرح و تعریف چارچوب کلی آن از لحاظ مشخصات کلیات اولیه محصول، ظرفیت تولید و میزان سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. این مطالعات بنا به نیاز و درخواست کارفرما، در سطوح مختلفی از جزئیات پروژه می‌تواند وارد شود. مطالعات امکان‌سنجی شامل فصل‌های زیر می‌باشد: گزارش سابقه متقاضی، مطالعات بازار، مطالعات فنی، نتایج نرم‌افزار کامفار، بررسی‌های مالی.

مطالعات به کارفرما دید کافی را برای به انجام رساندن یا کنسل کردن پروژه را می دهد. مطالعه امکان‌سنجی تأثیر زیادی در سرنوشت پروژه دارد. بسیاری از مشکلاتی که در اجرای پروژه بروز می‌کند، ناشی از ناکافی بودن مطالعات اولیه است. دقت در مطالعات امکان‌سنجی پروژه، از ریسک تأخیر در اجرای پروژه و فراتر رفتن هزینه‌‌ها نسبت به مبالغ پیش‌بینی شده، می‌کاهد. گزارش امکان‌سنجی باید کلیه اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد.

امکان سنجی Feasibility Study

امکان سنجی چیست ؟
1 – فرایند کنترل و شناخت مسائل
2 – شناسایی اهداف فرصت ها و تهدید ها
3- شرح موقعیت ها
4 – شناسایی در آمدها
5 – شناسایی هزینه ها
6 – شناسایی سود
7 – تجزیه و تحلیل یک پروژه

یک طرح امکان سنجی از چه بخشهایی تشکیل شده است :

بخش اول : آشنایی با طرح و شرکت
بخش دوم : بررسی اقتصادی (مطالعات بازار )،
بخش سوم : مطالعات فنی و برآورد امکانات زیر بنایی طرح،
بخش چهارم : برآورد سرمایه گذاری طرح ،
بخش پنجم : برآورد هزینه های تولید و ارزش فروش سالانه طرح
بخش ششم : پیش بینی مالی و نحوه تامین مالی طرح
بخش هفتم : تعیین شاخص های مالی و اقتصادی طرح

مطالعات امکان سنجي مقدماتي (PFS)، چيست و در چه مواقعي انجام مي شود؟
در مطالعات امكان سنجي مقدماتي (Pre Feasibility Study)، به مشخصات کلي پروژه پرداخته مي شود و معمولا در زماني که سرمايه گذار با چند گزينه مختلف روبروست انجام مي گردد. در اين مطالعات متناسب با ابعاد پروژه، عمدتا به موارد زير توجه مي شود:
1- بازنگري، بازبيني و اعلام نظر در مورد مطالعات پيدايش طرح

2- تعيين و تحليل گزينه هاي فني طرح
• تعيين و تحليل گزينه هاي محل اجراي طرح
• تعيين و تحليل گزينه هاي فناوري طرح
• تعيين و تحليل گزينه هاي روش اجراي طرح
• تعيين و اولويت بندي گزينه هاي فني طرح متشكل از گزينه هاي محل اجراي طرح، گزينه هاي فناوري طرح و گزينه هاي روش اجراي طرح
• تهيه برنامه زماني اجراي مقدماتي براي گزينه هاي فني مختلف طرح

3- تحليل مالي و اقتصادي گزينه هاي فني طرح

• تعيين ضوابط حاكم بر نحوه اندازه گيري هزينه ها و درآمدهاي طرح
• برآورد هزينه هاي هريك از گزينه هاي فني طرح بر اساس ساختار تفكيك هزينه هاي كمي و غيركمي
• برآورد درآمدهاي هريك از گزينه هاي فني طرح بر اساس ساختار درآمدهاي كمي و غيركمي
• تحليل هزينه – درآمد و اولويت بندي اقتصادي گزينه فني طرح
• تحليل حساسيت هر يك از گزينه ها نسبت به تغييرات قيمت ها، طولاني شدن دوره اجرا، تغييرات قابليت دسترسي و ميزان توليد يا خدمات حاصل از گزينه هاي مختلف، تعيين درجه عدم قطعيت برآوردها و تجديد نظر در اولويت بندي اقتصادي گزينه ها

4- تحليل مالي گزينه هاي فني طرح
• برآورد هزينه ها و درآمدهاي كمي هر يك از گزينه هاي فني بر مبناي قيمت هاي بازار، ضمن در نظر گرفتن ماليات هاي متعلقه
• تحليل حساسيت برآوردها نسبت به تغييرات قيمت ها، طولاني شدن دوره اجرا، تغييرات در قابليت دسترسي، ميزان توليد يا خدمات حاصل از گزينه هاي مختلف و تعيين درجه عدم قطعيت آنها
• تحليل مالي گزينه هاي فني طرح و اولويت بندي آنها

5- بررسي هاي اجتماعي و ارزيابي آثار و پيامدهاي اجتماعي هر يك از گزينه ها
6- ارزيابي فني – اقتصادي و مالي گزينه هاي مختلف طرح و اولويت بندي آنها
7- تهيه گزارش امكان سنجي مقدماتي طرح

مطالعات امکان سنجي نهايي (FS)، چيست ؟

مطالعات امكان سنجي نهايي (Feasibility Study)، پس از مرحله پيدايش طرح و تعریف چارچوب کلی آن از لحاظ مشخصات محصول، ظرفیت تولید و میزان سرمایه گذاری انجام مي شود. اين مطالعات بنا به نياز و درخواست کارفرما، در سطوح مختلفي از جزئيات پروژه مي تواند وارد شود. در اين مطالعات متناسب با ابعاد پروژه، عمدتا به موارد زير توجه مي شود:

1- تعيين ساختگاه طرح
• تعيين گزينه هاي ساختگاه طرح در محل انتخابي براي اجراي طرح
• مقايسه و اولويت بندي گزينه هاي مختلف ساختگاه طرح و تهيه گزارش انتخاب ساختگاه

2- مطالعات مهندسي پايه و طراحي اوليه
• بازنگري و تكميل اطلاعات و داده هاي اوليه مربوط به شرايط جوي ، زمين شناختي و آب شناختي ساختگاه، امكانات زيربنايي قابل دسترس براي طرح شامل منابع آب، منابع انرژي، منابع نيروي انساني،
• سيستم هاي حمل و نقل،‌ منابع تامين مواد خام، مواد اوليه و مصالح
• مطالعات مهندسي پايه و طراحي مواد اوليه و فرآيند
• جانمايي و آرايش واحدها، سيستم ها و تجهيزات طرح
• طراحي مهندسي اوليه شامل مهندسي فرآيند، طراحي اوليه سيستم ها و تجهيزات مكانيكي، طراحي اوليه كارهاي لوله كشي، طراحي اوليه كارهاي ساختماني و زيربنايي، طراحي اوليه سيستم ها و تجهيزات برقي، طراحي اوليه سيستم هاي كنترل و ابزار دقيق
• تهيه فهرست اقلام عمده كليه واحدها، سيستم ها و بخشهاي مختلف طرح شامل فهرست مصالح و مقادير آنها، تجهيزات و ماشين آلات و ابزار آلات مورد استفاده در كار
3-تعيين خط مشي اجرائي طرح
• تعيين گزينه هاي تفكيك طرح به پرو‍ه هاي مستقل با فصل مشترك هاي مشخص با يكديگر
• تعيين گزينه هاي تقسيم كار بين مشاوران، سازندگان و پيمانكاران
• اولويت بندي گزينه هاي اجرايي با توجه به قابليت هاي اجرايي قابل دسترس، برنامه زمانبندي طرح و هزينه هاي طرح

4-تهيه برنامه زمان بندي طرح به تفكيك پروژه ها براي فعاليت ها و خدمات مهندسي، تداركات، پشتيباني تداركات، كنترل كيفيت، ساخت (شامل عمليات ساخت و نصب)، مالي، تجهيز نيروي انساني براي دوره بهره برداري و راه اندازي

5- برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري ارزي و ريالي طرح به تفكيك پروژه ها

6-تهيه و ارائه گزارش مرحله امكان سنجي نهايي

توضیح:

1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهی و توليدکنندگان صنايع مشابه و  استاندارد های موجود در این زمینه تهیه می شود.

2- اطلاعات فنی از مراجع معتبر مانند دائره المعارف های مهندسی، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت های داخلی و خارجی مستندات و پیشنهادات رسمی تهیه می شود.

3- محاسبات و تحلیل های اقتصادی بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهیه می شود.

با انتخاب صحیح مشاور دانش و تجربه همراه شماست. در راه انجام پروژه ها و رسیدن به اهداف اقتصادیتان با امید و برنامه گام بردارید.
شرکت حامیان صنعت کیمیا سعی دارد با بکار گیری علم و تجربه پرسنل کارآزموده، شما را در نیل به اهدافتان همراهی کند.
لیست مطالعات امکان سنجی انجام شده را می توانید اینجا ببینید.
با ورود به بانک اطلاعاتی شرکت خلاصه جداول سرمایه گذاری و فهرست هرکدام از مطالعات را در اینجا ببینید.
ردیف
              عنوان
1
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) پالايشگاه مقیاس کوچک ميعانات گازي و نفت خام
2
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) نیروگاه مقیاس کوچک CHP (مولد مقیاس کوچک)
3
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) کیک و کلوچه
4
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) قند قالبی
5
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) کربنات کلسیم رسوبی با پوشش کربن از گل کارخانجات قند و شکر
6
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) مجتمع تولید فرمالین/پارافرمالدهید/اسید فرمیک
7
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) شربت اینورت
8
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید کربنات سدیم
9
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) کوپلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)
10
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) چکیده طرح دی متیل اتر(Di Methyl Ether)
11
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) بسته بندی شکر
12
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) بستنی
13
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) تولید اوره و آمونیاک
14
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد ايزوپروپيل الكل
15
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) مربا و ژله
16
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) انیدرید مالئیک (Anhydrid Maleic )
17
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) شکر مایع
18
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) شکلات و تافی
19
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد رزين پلي استر غير اشباع ايزوفتاليك (IUPR)
20
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) شکر قهوه ای
21
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد روغن های پایه (Base Oil)
22
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد گليسيرين و اسيدهاي چرب
23
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد انيدريد مالئيك (MA)
24
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) انيدريد فتاليك (PA)
25
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد لاستيك استايرن بوتادين (SBR)
26
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) مجتمع وينيل استات مونومرواتيلن وينيل استات VAM,EVA
27
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد اكسو الكلها
28
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد اكسيد پروپيلن
29
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد كك نفتي كلسينه شده
30
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد فيلم هاي پلي پروپيلن ( BOPP و CPP )
31
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد اسيد استيك (ACETIC ACID)
32
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) مجتمع كود تريپل سوپر فسفات
33
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) شکر طعم دار
34
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد فنل
35
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد كك سبز (Green Coke )
36
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید لباس كودك
37
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد پلي استر پلي ال (Polyester Polyol)
38
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد توليد آب اكسيژنه (H2O2)
39
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) آب نیشکر
40
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد كامپوزيتهاي الياف كربن
41
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) بیسکویت و ویفر
42
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد ظروف يكبار مصرف PP به روش IML
43
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد دوده صنعتي
44
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد كلر آلكالي و سود سوزآور
45
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد بلوك سقفي فوم پلي استايرن (EPS)
46
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید ملامین فرمالدئید
47
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید باند و گاز پزشكي
48
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) اسید نیتریک
49
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید نایلون66
50
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد پودر لاستيك
51
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید وينيل استات مونومر
52
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) شکر پودری و شکر شکرپاش (Caster & Icing Sugar )
53
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد گوگرد گرانوله و گوگرد بنتونيتي
54
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) شکر تزئینی
55
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید مایعات شوینده
56
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد رزين هاي اكريليك پاية آبي (MBS)
57
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید پلی اتیلن کلره(chlorinated polyethylene)
58
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) اوره فرمالدهید تغلیظ شده(Concentrated Urea formaldehyde)
59
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید پلاستوفوم
60
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد پلي استال (POM)
61
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید سولفات آمونیوم
62
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد رنگهاي پودري
63
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) پلی استال(Polyacetal)
64
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد کولين کلرايد (choline chloride)
65
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد كودهاي پتاسيم Potassium Fertilizers
66
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) کودهای محلول ازته (Nitrogen Solutions Fertilizers)
67
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید يونيت دندانپزشكي
68
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد استايرن بوتادين استايرن(SBS)
69
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد روغن ترانسفورماتور (Transformer Oil)
70
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد پلی ايزوبوتيلن
71
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد آلفا الفين هاي خطي (LAOs)
72
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید كود كمپوست
73
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) كربن فعال از زغال سنگ
74
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد نونيل فنل (Nonyl phenol)
75
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد اتيلن دي كلرايد
76
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید در و پنجره pvc
77
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) پروپيلن گليكول
78
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید نخ از ضايعات نساجي
79
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید کلروفرم
80
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد رزين نفتي C5 آليفاتيك
81
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليدEPDM(الاستومر اتيلن پروپيلن دي‌ان مونومر)
82
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید درخشان كننده‌هاي نوري
83
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد دي متيل كربنات (DMC)
84
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد ظروف و كيسه هاي تجزيه پذير گياهي از نشاسته ذرت
85
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید بي كربنات آمونيوم
86
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید رنگدانه هاي سراميكي
87
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد الياف و پارچه پلي اتيلن (UHMWPE)
88
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد هگزان خوراكي (Food Grade Hexane)
89
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید الیاف آکریلیک
90
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد روغن سفيد ( White Oil)
91
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد پلي اتيلن ترفتالات دو جهته (BOPET)
92
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید قطعات لاستيكي، تيوپ، والو تيوپ
93
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد نرمال هگزان (Normal Hexane)
94
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید آبكاري قطعات پلاستيكي
95
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید كلريد سديم
96
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد الكل چرب
97
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد استايرن اكريلو نيتريل (SAN)
98
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد پلي استايرن معمولي و مقاوم (GPPS & HIPS)
99
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد هيدروكسيد كلسيم(Hydroxide Calcium)
100
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليدپلي‌وينيل بوتيرال
101
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد الياف پلي پروپيلن (PP Staple Fiber)
102
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید ورق فوميزه PVC
103
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید چربي گيرهاي صنعتي
104
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید مخازن پلي اتيلني
105
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید نيترو بنزن و آنيلين
106
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد روزين (Rosin)
107
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید بازيابي نقره از فيلم و محلول ظهور فيلم
108
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید يونوپانل
109
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد وينيل استات مونومرواتيلن وينيل استات و پلي وينيل الكل
110
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد ورق پلي كربنات (PC)
111
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید پريفرم و بطري PET
112
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) احداث پايانه تخليه و بارگيري كانتينري فرآورده هاي نفتي
113
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد الياف اكريليك (Acrylic Fiber)
114
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) واحد تبديل نفت خام فوق سنگين به قير و .. (TOPPING Plant)
115
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد پلي كلروپرن
116
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد اتيلن گليكول
117
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد رزين نفتي C9 آروماتيك
118
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد طرح رزين نفتي دي سيكلوپنتادين DC PD
119
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد كاتاليزورهاي زئوليتي و انواع بهبود دهنده آن
120
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد دي متيل فرماميد
121
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد كاتاليزور متالوسين
122
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد پودرهاي شوينده (detergent powder)
123
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد رزورسينول و هيدروكينون
124
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد لاستيک بوتيل
125
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد پلي استايرن انبساطي(EPS)
126
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد سيكلو هگزان (Cyclohexane)
127
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد کلرو پارافين ها
128
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد قطعات كامپوزيتي ترموست به روش SMC
129
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد امتيل اتيل كتون (MEK)
130
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید پروفيل UPVC
131
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد الياف نايلون66
132
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد متيل آمين ها
133
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید توليد نخ POY پلي استر
134
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد پيريدين
135
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد كارتن پلاست/ ورق كامپوزيتي آلومينيوم-پلي اتيلن
136
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) استايرن منومر(SM)
137
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد پلي وينيل الكل (PVA)
138
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد اپي كلروهيدرين (Epichlorohydrin)
139
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد اپي كلرو هيدرين
140
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد اتيل بنزن
141
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد اسيد فسفريک Phosphoric Acid H3PO4
142
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد كربنات پتاسيم (Potassium Carbonate )
143
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد اتيلن آمين ها
144
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) آنتی اکسيدان (Antioxidant)
145
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) بازيابي ضايعات پلاستيك ((PET))
146
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد اتيلن اكسايد (EO)
147
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد فوم پي وي سي (PVCF)
148
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد كامپوزيت الياف شيشه (GFRP)
149
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) مجتمع توليد پلي وينيل کلرايد و سود سوزآور (S_PVC)
150
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد ايزوپرن (Isoprene)
151
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید اسيد سولفوريك
152
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید پلي‌پروپيلن
153
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد استئارات كلسيم (Calcium Stearate)
154
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) گليكول اتر ها
155
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) رنگهاي خودرويي پايه آبي (Water based automotive paints)
156
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد اسيد آكريليك
157
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد اتانول (Ethanol)
158
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید يونو بلوک
159
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد آميزه‌هاي پليمري
160
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید توليد الياف پلي استر
161
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید ظروف يكبار مصرف اسفنجي
162
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد اسيد استيك (ACETIC ACID)
163
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد سيتريك اسيد خوراكي
164
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد آميزه كاري و اختلاط ترموپلاستها
165
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید رنگهاي صنعتي
166
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد اسيد بنزوئيک (BenzenecarboxylicAcid)
167
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد رزين‌هاي نفتي
168
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید بويه هاي صيادي
169
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد اتانول آمين
170
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد شيلنگ هاي پلي آميد (Polyamide Tube)
171
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد هاردنرهاي اپوكسي (Epoxi Hardneres)
172
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید قطعات صنعتي پلاستيكي- شيلنگ پلي آميد
173
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد محصولات ژئوسنتتيك (Geomembrane & Geogrid)
174
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید لوله و اتصالات پلي اتيلن
175
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد استايرن اكريلونيتريل SAN
176
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید دستكش چرمي
177
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید قطعات پلاستيكي خودرو
178
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد سيليكونها
179
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد تترا‌كلريد تيتانيوم (TTC)
180
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید اسانس هاي گياهي
181
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد فوم پلي يورتان (PUF)
182
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد اسيد فرميك
183
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد غربالهاي مولكولي
184
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد قطعات تزريقي خودرو
185
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد ورق كامپوزيتي آلومينيوم – پلي اتيلن AL-PE-AL
186
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید لوله و اتصالات پلي پروپيلن
187
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولیدتسمه پروانه
188
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد 2و6 دي اتيل آنيلين
189
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد فوم پلي پروپيلن (PPF)
190
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد محصولات ژئوسنتتيك Geosynthetic (ژئوممبرين و ژئوگريد)
191
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید سرنگ
192
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید مقره هاي كامپوزيتي
193
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید الياف پلي استر
194
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد ورق پي وي سي
195
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد فوم پلي اتيلن (Crosslinked Polyethylene Foam)
196
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید نايلون و چاپ روي آن
197
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید كاتاليست كانورتور (فرآيند Covering)
198
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید قايق هاي فايبرگلاس
199
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد رزينهاي اكريليك پايه حلالي (سوپر جاذبهاي اكريليك) SAP
200
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید بازيافت فيلترهاي روغني خودرو
201
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید كود كامل به صورت جامد
202
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد كرسولها و زايلنولها
203
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید فيلم و كيسه پلاستيكي (CPP)
204
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد پلي ال ها و ايزوسيانات‌هاي پيش پليمره
205
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد الياف پلي اتيلن
206
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید درزگيرهاي سيليکوني
207
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید توليد لوله هاي سوپر پايپ
208
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد رنگهاي دريايي (marine paint)
209
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد استرهاي اكريلات
210
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد لاستيكهاي Off the road) OTR)
211
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید فوم پلي استايرن ضد آتش
212
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) نيروگاه سيكل تركيبي با ظرفيت 100 مگاوات

طرح توجیهی با فرمت کامل بانک همراه با لیست 360 نوع طرح انجام شده

به اشتراک بگذارید!