صفحه اصلی انجمن ها خدمات شرکت طرح توجیهی ( امکان سنجی ) طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد كاتاليزور متالوسين

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • نویسنده
  نوشته‌ها
 • ناشناس
  میهمان
  تعداد نوشته 921

  فهرست مطالب صفحه
  خلاصه
  مقدمه
  فصل اول 1
  1-1- معرفي متالوسن‌ها 2
  1-2- تاريخچه 3
  1-3- مكانيزم عمل متالوسن ها در پليمريزاسيون 5
  1-4- تقاوت كاتاليزورهاي متالوسن و زيگلرناتا 8
  1-5- فوايد و معايب متالوسن ها 10
  1-6- انواع متالوسن 12
  1-7- كاربرد متالوسن ها 25
  1-7-1- كاربرد متالوسن ها در توليد پلي‌اتيلن
  1-7-2- كاربرد متالوسن ها در توليد پلي‌پروپيلن
  1-7-3- كاربرد متالوسن ها در توليد الاستومرها
  1-7-4- كاربرد متالوسن ها در توليد اينتر پليمر اتيلن استايرن
  1-7-5- كاربرد متالوسن ها در توليد كوپليمرهاي سيكلوالفين(COC)
  1-7-6- كاربرد متالوسن ها در توليد پلي‌سيكلوهگزين اتيلن (PCHE)
  1-8- نقش كاتاليزور كمكي (Co Catalyst) 34
  1-9- نقش پايه كاتاليزور 36
  1-10- كالاي جايگزين 38
  1-11- قيمت داخلي و جهاني متالوسن ها 40
  منابع 41
  فصل دوم 44
  2-1 – بررسي بازار جهاني عرضه و تقاضا براي كاتاليزورهاي متالوسن 45
  2-1-1- ميزان رشد پلي‌اتيلن متالوسني (mPE)
  2-1-2- ميزان رشد پلي پروپيلن متالوسني (mPP)
  2-1-3- ميزان رشد EPDM متالوسني
  2-1-4- ميزان رشد كوپليمرهاي سيلكوالفين COC
  2-1-5- ميزان رشد اينتر پليمر اتيلن استايرن متالوسني(mESI)
  2-1-6- ميزان رشد پلي سيكلوهگزين اتيلن ( PCHE)
  2-2- بررسي وضعيت توليد و مصرف در مناطق مختلف جهان 48
  2-2-1- توليد كنندگان كاتاليزورهاي متالوسن 48
  2-2-1-1- تقسيم بندي توليد كنندگان كاتاليزورهاي تك موضعي بر مبناي
  زمينه فعاليتشان
  الف- توليد كنندگان اختصاصي كاتاليزورDedicated
  ب – توليد كنندگان داراي ليسانس كاتاليزور و تكنولوژي فرآيند توليد پليمر
  ج – توليد كنندگان پليمر داراي تكنولوژي اختصاصي
  2-2-2- مصرف كنندگان كاتاليزورهاي متالوسن 51
  2-2-2-1- ميزان توليد پلي اتيلن متالوسني در دنيا 51
  الف- ايالات متحده آمريكا
  ب- اروپاي غربي
  ج- ژاپن
  2-2-2-2- ميزان توليد پلي پروپيلن متالوسني در دنيا 54
  الف- ايالات متحده آمريكا
  ب- اروپاي غربي
  ج- ژاپن
  2-2-2-3- ميزان توليد EPDM متالوسني در دنيا 56
  الف- ايالات متحده آمريكا
  ب- اروپاي غربي
  ج- ژاپن
  2-2-2-4- ميزان توليد COC در دنيا 58
  2-2-2-5- ميزان توليد پليمر اتيلن استايرن (mESI)در دنيا 59
  2-2-2-6- ميزان توليد پلي‌سيكلوهگزيل اتيلن (PCHE) در دنيا 60
  2-3- بررسي بازارهاي بين المللي (بازاراهاي هدف) 61
  2-3-1- اروپاي شرقي
  2-3-2- آسيا- اقيانوسيه
  2-3-3- كشورهاي آفريقايي
  2-4- بررسي بازار ايران 70
  2-4-1- واحدهاي توليد پلي اتيلن
  2-4-2- واحدهاي توليد پلي پروپيلن
  2-5- جمع بندي بازارهاي هدف براي صادرات ومصرف داخلي متالوسن 74
  منابع 76

  فصل سوم 77
  3-1- معرفي روشهاي موجود براي توليد كاتاليزورهاي متالوسن 78
  3-2- برآورد پايداري تكنولوژي 81
  3-3- انتخاب روش بهينه 82
  3-3-1- شرح فرايند روش جانشين (روش “Fina/Targor/BASF”)
  الف – شيمي واكنش
  ب – شرح فرايند
  3-3-2- بررسي فني و شرح فرآيند روش بهينه توليد متالوسن و متالوسن همراه با
  كوكاتاليزور و پايه Bis (n-butyl cyclopentadienyl) Zirconium Dichloride
  3-3-2-1- بررسي ظرفيت هاي مختلف توليد وانتخاب ظرفيت بهينه
  3-3-2-2- خصوصيات فيزيكي وشيميايي مواد اوليه و محصول
  3-3-2-3- شرح فرايند توليد متالوسن و متالوسن همراه با كوكاتاليزور و پايه
  الف- شيمي واكنش
  ب – شرح فرآيند و مباني طراحي
  ب –1- شرح فرآيند و مباني طراحي براي توليد متالوسن
  ب – 1-1- مباني و فرضيات طراحي
  ب –1-2- شرح فرآيند
  ب –1-3- تجهيزات
  ب –1-4- مواد اوليه و سرويسهاي جانبي
  ب 2-1- مباني و فرضيات طراحي
  ب – 2-2- شرح فرآيند
  ب – 2-3- تجهيزات
  ب –2-4- مواد اوليه و سرويسهاي جانبي
  3-3-2-4- كنترل كيفي و تجهيزات آزمايشگاهي مورد نياز
  الف-كنترل كيفي
  ب- تجهيزات آزمايشگاهي
  3-4- بررسي قيمت داخلي و جهاني مواد اوليه و چگونگي تامين آنها 134
  3-5- بررسي جنبه هاي ايمني وحفاظتي دركارخانه و مسائل زيست محيطي 136
  3-5-1- حمل ونگهداري مواد اوليه
  3-5-2- مسائل زيست محيطي
  3-6- تعيين نيروي انساني مورد نياز و نحوه آموزش پرسنل 140
  3-7- پيش بيني و تنظيم برنامه زمان بندي براي اجراي طرح 143
  منابع 145
  فصل چهارم 146
  4-1-بررسي و تعيين زمين مورد نياز، فضاي ساختمانها و نيازهاي طرح از جنبه خود اتكايي 147
  4-1-1- تعيين محل استقرار طرح با توجه به عوامل مختلف
  4-1-2- تعيين زمين مورد نياز
  4-1-3- تعيين فضاي دپارتمانها و مشخصات كلي ساختمانهاي مختلف كارخانه توليد
  متالوسن و متالوسن همراه با كوكاتاليزور وپايه
  4-1-4- بررسي نيازهاي طرح از جنبه خود اتكايي به تعميرات عمومي و تجهيزات لازم
  4-2-مباني، تعاريف و برآورد سرمايه گذاري ثابت 150
  4-2-1 – مباني و پيش فرضهاي برآورد سرمايه گذاري ثابت
  4-2-1-1- هزينه تجهيزات فرآيندي(Process Equipment Cost)
  4-2-1-2- هزينه هاي وابسته (Associated Material Cost)
  4-2-1-3 –كل قيمت تجهيزات و هزينه هاي وابسته (Direct Material Cost)
  4-2-1-4- هزينه هاي مربوط به واردات (Purchase Adjustment Cost)
  4-2-1-5- هزينه هاي نصب(Installation Labor Cost)
  4-2-1-6- هزينه هاي مستقيم واحد (Plant Direct Cost)
  4-2-1-7- هزينه هاي حمل و نقل و بيمه تجهيزات(Equipment Freight and Insurance)
  4-2-1-8- هزينه هاي تشكيلاتي و بالاسري (Construction Overhead)
  4-2-1-9- هزينه هاي مهندسي (Engineering Fees)
  4-2-1-10- كل هزينه هاي خالص واحد (Plant Net Total Cost)
  4-2-1-11- هزينه هاي پيش بيني نشده
  4-2-1-12- مدول كل (Total Module Cost)
  4-2-1-13- هزينه آماده سازي سايت (Site Development Cost)
  4-2-1-14- هزينه ساختمانهاي خط توليد (Cost of Process Buildings)
  4-2-1-15- هزينه تجهيزات خارج از خط توليد و ساختمانهاي عمومي(Offi Site & General Facilities)
  4-2-1-16- هزينه قطعات يدكي(Spare Part Fees)
  4-2-1-17- هزينه هاي آموزشي (Training Fees)
  4-2-1-18- هزينه هاي پيش راه اندازي و راه اندازي(Commissioning & Start Up Cost)
  4-2-1-19- هزينه تجهيزات آزمايشگاهي (Laboratory Equipment Cost)
  4-2-1-20- هزينه خريد زمين
  4-2-1-21- حق انشعاب آب، برق، تلفن و گاز
  4-2-1-21-1- حق انشعاب آب و گاز
  4-2-1-21-2- حق انشعاب برق
  4-2-1-21-3- حق انشعاب تلفن
  4-2-1-22- هزينه تجهيزات ساختمانها و كارگاه ها (Work Shop & Office Furniture)
  4-2-1-23- هزينه بازرسي (Inspection Costs)
  4-2-1-24- هزينه وسايل نقليه (Vehicle Cost)
  4-2-1-25- حق دانش فني (Know How)
  4-2-1-26- سرمايه گذاري ثابت واحد (Fixed Capital Investment )
  4-2-1-27- تغييرات در برآورد سرمايه گذاري ثابت (Contingency)
  4-2-2- برآورد سرمايه گذاري ثابت براي ظرفيت اسمي 5 تن در سال
  4-2-2-1- برآورد سرمايه گذاري ثابت جهت احداث واحد توليد متالوسن
  4-2-2-2- برآورد سرمايه گذاري ثابت جهت احداث واحد توليد متالوسن
  همراه باكوكاتاليزور و پايه
  4-3- مباني، تعاريف و برآورد قيمت تمام شده محصول(Production Cost) 165
  4-3-1-مباني، تعاريف و پيش فرضهاي برآورد قيمت تمام شده محصول
  4-3-1-1- هزينه مواد اوليه (Raw Material Cost)
  4-3-1-2- ارزش محصولات جانبي(Byproduct Credit)
  4-3-1-3- هزينه استهلاكات (Depreciation Cost)
  4-3-1-4- هزينه تعميرات و نگهداري
  4-3-1-5- هزينه سرويسهاي جانبي
  4-3-1-5-1- هزينه سرويسهاي جانبي توليدي
  4-3-1-5-2- هزينه سرويسهاي جانبي عملياتي
  4-3-1-6- هزينه دستمزدها
  4-3-1-6-1- دستمزدهاي مستقيم
  4-3-1-6-1-1- دستمزدهاي مستقيم توليدي
  4-3-1-6-1-2- دستمزدهاي مستقيم عملياتي
  4-3-1-6-2- دستمزدهاي غير مستقيم
  4-3-1-7- هزينه بيمه سهم كارفرما
  4-3-1-8- هزينه هاي توليدي
  4-3-1-9- هزينه هاي عملياتي
  4-3-1-10- هزينه هاي غير عملياتي
  4-3-1-11- قيمت تمام شده محصول و قيمت فروش محصول
  4-3-2- برآورد قيمت تمام شده محصول 175
  4-3-2-1-برآورد قيمت تمام شده محصول متالوسن با ظرفيت اسمي 5 تن در سال
  4-3-2-2-برآورد قيمت تمام شده محصول براي متالوسن همراه با كوكاتاليزور و پايه
  با ظرفيت 5 تن در سال
  4-4- سرمايه در گردش (Working Capital) 193
  4-4-1- مباني و پيش فرضهاي برآورد سرمايه در گردش
  4-4-2- برآورد سرمايه در گردش براي ظرفيت اسمي 5 تن در سال
  4-5- هزينه هاي غير عملياتي 198
  4-5-1- هزينه هاي قبل از بهره برداري (Pre Commissioning Cost)
  4-6- تامين منابع مالي پروژه 202
  4-7- بررسي فاكتورهاي مهم اقتصادي براي دو كارخانه مورد بررسي در اين گزارش 208
  4-7-1- نقطه سر به سر (Break Even Point) 4-7-1-1- تعيين نقطه سر به سر براي واحد توليد متالوسن و متالوسن همراه
  با كوكاتاليزور وپايه
  4-7-2- تعيين دوره بازگشت سرمايه
  4-7-3- جدول نحوه هزينه سرمايه گذاري ثابت
  4-7-4- جدول حساب سود و زيان
  4-7-4-1- تشكيل جدول حساب سود و زيان براي دو كارخانه مورد بحث در گزارش
  4-7-5-خالص ارزش فعلي (NPV) و دوره بازگشت سرمايه
  4-7-5-1- محاسبه خالص ارزش فعلي (NPV) و دوره بازگشت سرمايه
  4-7-6- نرخ بازده داخلي(IRR)
  4-7-6-1- محاسبه نرخ بازده داخلي (IRR)
  4-8- جمع بندي و نتيجه گيري 224
  منابع 229
  توضيح:
  1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهي و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد هاي موجود در اين زمينه تهيه شده است
  2- اطلاعات فني از مراجع معتبر مانند دائره المعارف هاي مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت هاي داخلي و خارجي مستندات ها و پيشنهادات رسمي تهيه شده است
  محاسبات و تحليل هاي اقتصادي بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار
  3- کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

  سال انجام مطالعات: 1382
  تلفن:09126809553

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.