صفحه اصلی انجمن ها خدمات شرکت طرح توجیهی ( امکان سنجی ) طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد کولين کلرايد (choline chloride)

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • نویسنده
  نوشته‌ها
 • ناشناس
  میهمان
  تعداد نوشته 921

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد کولين کلرايد (choline chloride)

  عنوان صفحه
  فصل اول : کولين کلرايد 1
  1-1- معرفي انواع محصول و مشخصات آنها 4
  1-1-1- مقدمه 4
  1-1-2- معرفي انواع محصول 4
  1-1-3- مشخصات و خواص فيزيکي- شيميائي محصول کولين کلرايد 8
  1-2- معرفي انواع مواد اوليه و مشخصات آنها 10
  1-2-1- معرفي انواع ومشخصات اتيلن اکسايد 10
  1-2-2- معرفي انواع ومشخصات اسيد کلريدريک 13
  1-2-3- معرفي انواع ومشخصات تري متيل آمين 16
  1-3- کاربرد و موارد مصرف 18
  1-4- کالا يا کالاهاي جايگزين 19
  1-5- قيمت داخلي و جهاني محصولات و مواد اوليه 22
  1-5-1- قيمت محصولات 23
  1-5-1- الف – ميانگين قيمت کولين کلرايد وارداتي 23
  1-5-1- ب – ميانگين قيمت کولين کلرايد در بازار آمريکا 24
  1-5-1- ج – استعلام قيمت از شرکتهاي توليد کننده 25
  1- 5-1- د- پيش بيني قيمت محصولات در جهان بويژه آسيا 26
  1- 5 -2- قيمت مواد اوليه 26
  1-5-3- تحليل قيمتها 29
  1-5-4- روند قيمت محصولات در ايران 29
  1- 5- 5- قيمت فروش پيشنهاد براي کولين 30
  1-6- استانداردهاي جهاني براي محصول و مواد اوليه 30
  1-6-1- استانداردهاي جهاني کولين کلرايد 31
  1-6-2- استانداردهاي جهاني مواد اوليه 32
  1-6-2- الف- شماره استانداردهاي جهاني اتيلن اکسايد 32
  1-6-2- ب- شماره استانداردهاي جهاني اسيد کلريدريک 34
  1-6-2- ج- شماره استانداردهاي جهاني تري متيل آمين 35
  1-6-3 – علائم و نامهاي اختصاري 37
  1-7- بررسي مسائل زيست محيطي و ايمني براي كولين كلرايد ومواد اوليه 38
  1-7-1- الف- کولين کلرايد و باز کولين 38
  1-7-2- مواد اوليه 40
  1-7-2- الف- اسيد کلريدريک 40
  1-7-2- ب- اتيلن اکسايد 42
  1-7-2- ج- تري متيل آمين 45
  1-7-3- منابع 47

  عنوان صفحه

  2- فصل دوم: بررسي و تحليل بازارکولين کلرايد 3
  2-1- بررسي عرضه وتقاضاي جهاني 3
  2-1-1- بررسي بازار قاره آمريکا 4
  2-1-1- الف – بررسي بازار ايالات متحده آمريکا 4
  2-1-1- ب – بررسي بازار کانادا 6
  2-1-1- ج- بررسي بازار مکزيک 9
  2-1-1- د- بررسي بازار برزيل 11
  2-1-2- بررسي بازار اروپاي غربي 12
  2-1-3- بررسي بازار ژاپن 15
  2-1-4- بررسي بازار بقيه کشورهاي آسيايي و قاره آفريقا 18
  2-1-4-الف – بررسي بازار چين 18
  2-1-4-ب – بررسي بازار جمهوري کره 20
  2-1-4-ج- بررسي بازار تايوان 21
  2-2- بررسي عرضه و تقاضاي مناطق جهان 21
  2-2-1- عرضه و تقاضا در مناطق مختلف جهان در چند سال گذشته 21
  2-2-2- تراز مصرف جهان 24
  2-3 -بررسي عرضه و تقاضا در خاور ميانه 25
  2-4- امکان کسب بازار صادراتي 25
  2-4-1- جمع بندي از بازار صادرات و ارزيابي ريسک صادرات 26
  2-5- بررسي بازار داخلي محصول 27
  2-5-1- ظرفيت و ميزان توليد داخلي و طرحهاي جديد و پيش بيني آينده توليد کشور 27
  2-5-2- بررسي واردات و صادرات در سال هاي اخير 27
  2-5-3- بررسي مزيت رقابتي توليد در کشور و معرفي بازارهاي جديد مصرف در کشور 28
  2-5-4- بررسي موارد مصرف ويژه ايران وميزان مصرف فعلي وپيش بيني مصرف آينده 29
  2-5-5- جمع بندي بازار داخلي 29
  2-6- منابع تامين مواد اوليه از داخل کشور و واردات 29
  2-6-1- منابع تامين مواد اوليه اسيد کلريدريک 30
  2-6-2- منابع تامين مواد اوليه اتيلن اکسايد 33
  2-6-3- منابع تامين مواد اوليه تري متيل آمين 35
  2-7-جمع بندي بررسي بازار 37
  2-8-منابع 38

  عنوان صفحه
  فصل سوم : انجام مطالعات فني کولين کلرايد
  3-1- معرفي فرآيند توليد 5
  3-1-1- بررسي فرآيند و ساختمان مولکولي واکنش گرها از جنبه تئوريک 5
  3-1-1- 1- اتيلن اکسايد 5
  3-1-1- 2- تري متيل آمين 5
  3-1-1- 3- مکانيسم واکنشها 6
  3-1-2- بررسي فرايند از لحاظ تجربي 7
  3-1-2-1- بررسی روش های توليد و مشاوره با پژوهشگاه صنعت نفت 7
  3-1-2-2- موازنه جرم تری متيل آمين و اسيد کلريدريک 8
  3-1-2-3- دستيابی به شرايط واکنش تری متيل آمين و اسيد کلريدريک 8
  3-1-2-4- دستيابی به شرايط واکنش تری متيل آمين خالص و اتيلن اکسايد 9
  3-1-2-5- دستيابی به شرايط واکنش تری متيل آمين هيدروکلرايد و اتيلن اکسايد 10
  3-1-2-6- جمع بندی نتايج و تعيين شرايط فرآيند 11
  3-1-2-7- موازنه جرم کولين کلرايد 12
  3-1-3- بررسي فرايند از جنبه هاي ترموديناميکي 13
  3-2- معرفي صاحبان دانش فني وبرآورد قيمت دانش فني 13
  3-2-1- شركتهاي اروپايي و آسيايي 15
  3-2-2- شركتهاي ايراني 15
  3-3- برآورد پايداري تکنولوژي وتعيين عمر اقتصادي فرآيند 16
  3-4- تعيين ظرفيت توليد با توجه به بررسي بازار 17
  3-5- تعيين زمان عملکرد واحد 17
  3-6-تعيين مشخصات ومقدار توليد محصول کولين کلرايد 17
  3-7- تعيين مشخصات ومقدار مصرف مواد اوليه مورد نياز محصول کولين کلرايد 18
  3-8- تعيين مشخصات ومقدار مصرف يوتيليتي 18
  3-9- شرح فرآيند 19
  3-9-1- مرحله اول ، توليد تري متيل آمين هيدروکلرايد 19
  3-9-2- مرحله دوم ، توليد کولين کلرايد 62 درصد 20
  3-9-3- مرحله سوم ،تغليظ و توليد کولين کلرايد 75 درصد 20
  3-10- شرح سيستم يوتيليتي 21
  3-11- ارائه نقشه بلوک دياگرام 21
  3-12- ارائه نقشه هايPFD 21
  3-13- ارائه ليست تجهيزات وماشين آلات فرآيند کولين کلرايد 21
  3-13-1- راکتورهاي اصلي و خشک کن 23
  3-13-2- مخازن وتانکهاي ذخيره 24
  3-13-3- پمپها 26
  3-13-4- گرم کننده و خنک کننده 27
  3-14- مشخص نمودن ساخت داخل وخارج تجهيزات و ماشين آلات 28
  3-15- معرفي سازندگان داخل وخارج تجهيزات و ماشين آلات 29
  3-16-تعيين نيروي انساني مورد نياز 30
  3-16-1- تعيين نيروي انساني فني مورد نياز 30
  3-16-2- تعيين نيروي انساني اداري و مديريتي 31
  3-17- بررسي مسائل ايمني،حفاظتي وزيست محيطي ودفع پساب هاي صنعتي 35
  3-17-1- ايمنی و کنترل 35
  3-17-1-1- ايمنی و حفاظت نيروی انسانی 35
  3-17-1-2- نشت يابی و کنترل 35
  3-17-2- خنثي سازي گازهاي خروجي 35
  3-17-2-1- اسکرابر 36
  3-17-2-2- ستون جاذب 36
  3-17-3-تصفيه بيولوژيک و دفع پسابها 36
  3-18- برآورد زير بناي ساختمانهاي صنعتي و غير صنعتي 37
  3-18-1- ساختمانهاي اداري 37
  3-18-2- سوله ها (ساختمانهاي فني) 37
  3-19- برآورد زمين مورد نياز 38
  3-19-1- محاسبه مساحت سايت 38
  3-19-2- محاسبه مساحت زمين مورد نياز کارخانه 38
  3-20-ارائه پيشنهاد کلي جهت مکان يابي احداث واحد 39
  3-20-1- بازار مصرف 39
  3-20-2- موقعيت مواد اوليه 39
  منابع 41

  توضيح:
  1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهي و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد هاي موجود در اين زمينه تهيه شده است
  2- اطلاعات فني از مراجع معتبر مانند دائره المعارف هاي مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت هاي داخلي و خارجي مستندات ها و پيشنهادات رسمي تهيه شده است
  3- محاسبات و تحليل هاي اقتصادي بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

  سال انجام مطالعات: 1383
  تلفن:09126809553

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.