پارسی English

صنایع برق و الکترونیک

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد كليد و پريز و قطعات هم رديف

2018-04-17T15:44:20+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد كليد و پريز و قطعات هم رديف2018-04-17T15:44:20+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد كوره ذوب القايی و قوس الكتريكی

2018-04-17T15:44:20+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد كوره ذوب القايی و قوس الكتريكی2018-04-17T15:44:20+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد كليد نوری (چشم الكترونيک)

2018-04-17T15:44:21+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد كليد نوری (چشم الكترونيک)2018-04-17T15:44:21+04:30