پارسی English

صنایع نفت ،گاز، پتروشیمی و شیمیایی

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید زئولیت مصنوعی (Synthetic zeolite)

2018-04-17T15:24:41+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید زئولیت مصنوعی (Synthetic zeolite)2018-04-17T15:24:41+04:30

طرح توجیهی(امکان سنجی)ظروف یکبار مصرف پلاستیکی و آلومینیومی (Tableware)

2018-04-17T16:13:18+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی)ظروف یکبار مصرف پلاستیکی و آلومینیومی (Tableware)2018-04-17T16:13:18+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی)تولید ظروف یکبار مصرف تجزیه پذیر (Biodegradable disposable tableware)

2018-04-17T15:24:41+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی)تولید ظروف یکبار مصرف تجزیه پذیر (Biodegradable disposable tableware)2018-04-17T15:24:41+04:30

طرح توجیهی(امکان سنجی)ورقهاي مسطح پلیمري(flat plastic sheet)

2018-04-17T15:24:41+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی)ورقهاي مسطح پلیمري(flat plastic sheet)2018-04-17T15:24:41+04:30

طرح توجیهی(امکان سنجی) تولید ورقهاي کنگره دار (plastic wavy sheet)

2018-04-17T15:24:42+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی) تولید ورقهاي کنگره دار (plastic wavy sheet)2018-04-17T15:24:42+04:30

طرح توجیهی(امکان سنجی) توليد رزين و چسب اوره فرمالدهيد (Urea formaldehyde resin glue)

2018-04-17T15:24:42+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی) توليد رزين و چسب اوره فرمالدهيد (Urea formaldehyde resin glue)2018-04-17T15:24:42+04:30

طرح توجیهی(امکان سنجی)توليدتويي و توپ لاستيكي (Rubber ball)

2018-04-17T15:24:42+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی)توليدتويي و توپ لاستيكي (Rubber ball)2018-04-17T15:24:42+04:30