پارسی English

صنایع نفت ،گاز، پتروشیمی و شیمیایی

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید تراورس های کامپوزیتی راه آهن (Composite railroad ties)

2018-04-17T15:24:42+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید تراورس های کامپوزیتی راه آهن (Composite railroad ties)2018-04-17T15:24:42+04:30

طرح توجیهی(امکان سنجی ) تولید ورق پلی کربنات (Polycarbonate Sheet)

2018-04-17T15:24:43+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی ) تولید ورق پلی کربنات (Polycarbonate Sheet)2018-04-17T15:24:43+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید سوپر جاذب های اکریلیک

2018-04-17T15:24:43+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید سوپر جاذب های اکریلیک2018-04-17T15:24:43+04:30

طرح توجیهی(امکان سنجی) تولید استئارات کلسیم (Calcium stearate)

2018-04-17T15:24:43+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی) تولید استئارات کلسیم (Calcium stearate)2018-04-17T15:24:43+04:30

طرح توجیهی(امکان سنجی) توليد اسپري حشره كش(Spray insecticides)

2018-04-17T15:24:43+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی) توليد اسپري حشره كش(Spray insecticides)2018-04-17T15:24:43+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید سموم دفع علف های هرز (علف کش) (herbicide products)

2018-04-17T15:24:44+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید سموم دفع علف های هرز (علف کش) (herbicide products)2018-04-17T15:24:44+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید سموم دفع افت گیاهی (آفت کش) (pesticides products)

2018-04-17T15:24:44+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید سموم دفع افت گیاهی (آفت کش) (pesticides products)2018-04-17T15:24:44+04:30
error: Content is protected !!