پارسی English

صنایع نساجی و چرم

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد تولید پوشاک ضد میکروب (انتی باکتریال)

2018-04-17T15:23:02+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليد تولید پوشاک ضد میکروب (انتی باکتریال)2018-04-17T15:23:02+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليدپوشاک نظامی پنبه-نایلون

2018-04-17T15:23:02+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليدپوشاک نظامی پنبه-نایلون2018-04-17T15:23:02+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليدپوشاک محافظ در برابر حرارت

2018-04-17T15:23:03+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليدپوشاک محافظ در برابر حرارت2018-04-17T15:23:03+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليدپوشاک محافظ در برابر مواد شیمیایی

2018-04-17T15:23:03+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليدپوشاک محافظ در برابر مواد شیمیایی2018-04-17T15:23:03+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليدپوشک مردانه(پیراهن مردانه)

2018-04-17T15:23:03+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليدپوشک مردانه(پیراهن مردانه)2018-04-17T15:23:03+04:30
error: Content is protected !!