پارسی English

صنایع نساجی و چرم

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليدتولید چرم مصنوعی با روش تر و خشک

2018-04-17T15:56:23+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليدتولید چرم مصنوعی با روش تر و خشک2018-04-17T15:56:23+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليدنخ از ضايعات نساجي (fiber recycle)

2018-04-17T15:56:25+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليدنخ از ضايعات نساجي (fiber recycle)2018-04-17T15:56:25+04:30

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليدبافندگی پارچه پنبه ای

2018-04-17T15:56:25+04:30

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) توليدبافندگی پارچه پنبه ای2018-04-17T15:56:25+04:30
error: Content is protected !!