شرکت حامیان صنعت کیمیا

نسخه‌ی کامل: قوانین و مقررات بالا دستی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قوانین و مقررات بالا دستی

صفحات: 1 2

موضوع‌ها

 1. قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (0 پاسخ‌ها:)
 2. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسلامی ايران (0 پاسخ‌ها:)
 3. قانون استقلال شركت هاي توزيع نيروي برق در استانها (0 پاسخ‌ها:)
 4. اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم _44_ قانون اساسي (0 پاسخ‌ها:)
 5. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (0 پاسخ‌ها:)
 6. قانون و آئین نامه اجرائی مربوط به تشویق و حمایت از سرمایه گذار خارجی (0 پاسخ‌ها:)
 7. قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك هاي صنعتي (0 پاسخ‌ها:)
 8. قانون ماليات مستقيم (0 پاسخ‌ها:)
 9. لايحه قانوني اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي (0 پاسخ‌ها:)
 10. قانون توسعه مؤسسات برق غير دولتی (0 پاسخ‌ها:)
 11. قانون تجارت (0 پاسخ‌ها:)
 12. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسلامی ايران (0 پاسخ‌ها:)
 13. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج. ا. ايران مصوب 1383 (0 پاسخ‌ها:)
 14. قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران (0 پاسخ‌ها:)
 15. قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدي (0 پاسخ‌ها:)
 16. قانون سازمان برق ايران (0 پاسخ‌ها:)
 17. مجموعه مقررات ارزی ( تسهیلات ارزی) (0 پاسخ‌ها:)
 18. مجموعه مقررات ارزی (0 پاسخ‌ها:)
 19. اساسنامه شرکت های توزیع برق در استانها (0 پاسخ‌ها:)
 20. اساسنامه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران (0 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2