شرکت حامیان صنعت کیمیا
صنعت برق:گردهمايي كارگروه هاي حفاظت پرسنلي شركت هاي زير مجموعه - نسخه قابل چاپ

+- شرکت حامیان صنعت کیمیا (https://www.iranhsk-co.com/forums)
+-- انجمن: اخبار (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=32)
+--- انجمن: اخبار صنعت برق (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=4)
+--- موضوع: صنعت برق:گردهمايي كارگروه هاي حفاظت پرسنلي شركت هاي زير مجموعه (/showthread.php?tid=194696)صنعت برق:گردهمايي كارگروه هاي حفاظت پرسنلي شركت هاي زير مجموعه - hskco - 16-05-2019

گردهمايي كارگروه هاي حفاظت پرسنلي شركت هاي زير مجموعه

گردهمايي كارگروه هاي حفاظت پرسنلي با حضور نيروهاي متخصص و با تجربه دفاتر حراست شركت هاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق در سال 1397 تشكيل گرديد.


http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=89429