شرکت حامیان صنعت کیمیا
صنعت:روند بهبود محیط کار - نسخه قابل چاپ

+- شرکت حامیان صنعت کیمیا (https://www.iranhsk-co.com/forums)
+-- انجمن: اخبار (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=32)
+--- انجمن: اخبار صنعت (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=20)
+--- موضوع: صنعت:روند بهبود محیط کار (/showthread.php?tid=203128)صنعت:روند بهبود محیط کار - hskco - 13-10-2019

روند بهبود محیط کار

نتایج دوازدهمین گزارش فصلی کسب‌وکار اتاق ایران منتشر شد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد شاخص ملی کسب‌وکار در تابستان سال 1398 بهترین وضعیت را طی یک سال و نیم گذشته ثبت کرده است. بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار در تابستان 1398، رقم شاخص کل 07/ 6(نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که بهتر از وضعیت این شاخص در فصل گذشته آن (بهار 1398 با میانگین 17/ 6) است.


https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3582337