صنعت برق:مديردفتر مهندسي اطلاعات و GISخبر داد - نسخه قابل چاپ
شرکت حامیان صنعت کیمیا
صنعت برق:مديردفتر مهندسي اطلاعات و GISخبر داد - نسخه قابل چاپ

+- شرکت حامیان صنعت کیمیا (https://www.iranhsk-co.com/forums)
+-- انجمن: اخبار (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=32)
+--- انجمن: اخبار صنعت برق (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=4)
+--- موضوع: صنعت برق:مديردفتر مهندسي اطلاعات و GISخبر داد (/showthread.php?tid=213726)صنعت برق:مديردفتر مهندسي اطلاعات و GISخبر داد - hskco - 02-03-2020

مديردفتر مهندسي اطلاعات و GISخبر داد

مهندس توفيقي مدير دفتر مهندسي اطلاعات و GIS برق منطقه اي تهران اعلام كرد: در سال 1398 پروژه آمار ثبتي آغازشد و در حال حاضر95 درصد از ارتباط سامانه آماري اين دفتر با با ساير سيستم هاي اطلاعاتي به انجام رسيده است.


https://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=92559