شرکت حامیان صنعت کیمیا
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد اسيد فسفريک Phosphoric Acid H3PO4 - نسخه قابل چاپ

+- شرکت حامیان صنعت کیمیا (https://www.iranhsk-co.com/forums)
+-- انجمن: خدمات شرکت (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: طرح توجیهی ( امکان سنجی ) (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=12)
+--- موضوع: طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد اسيد فسفريک Phosphoric Acid H3PO4 (/showthread.php?tid=2619)طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد اسيد فسفريک Phosphoric Acid H3PO4 - hskco - 26-06-2013

چكيده طرح توليد اسيد فسفريک ظرفيت طرح 50000تن در سال ( حاوي 42%P2O5 )مشخصات كلي طرح


عنوانتوليد اسيد فسفريک

ظرفيت طرح ( هزار تن)

50000تن در سال ( حاوي 42%P2O5 )

مواد اوليه

سنگ فسفات ، اسيد سولفوريک

محل تامين ماده اوليه

سنگ فسفات : وارداتي


اسيد سولفوريک : مس سرچشمه

محل اجراي طرح

موارد استفاده محصول

توليد کود هاي فسفاته

بررسي بازار


قيمت جهاني

350دلار به ازاي هر تن P2O5

ميزان مصرف داخلي

340000تن

ميزان واردات( هزار تن)

80000تن

ميزان صادرات( هزار تن)

0

توليد كنندگان داخلي و ميزان توليد

شرکت پتروشيمي رازي و 110000 تن

مباحث اقتصادي طرح


ميزان اشتغال زايي (تعداد كل كاركنان)

87

تعداد روزهاي كاري

3شيفت و 300روز کاري

مساحت زمين

250000مترمربع

قيمت فروش محصول( ميليون ريال)

3به ازاي هر کيلو گرم اسيد فسفريک

فروش ساليانه ( ميليون ريال)

145250

سرمايه ثابت ( ميليون ريال)

115057

سرمايه در گردش( ميليون ريال)

5/27813

سرمايه كل( ميليون ريال)

5/142870

تسهيلات بانكي

ارزي( دلار)

5432200

ريالي( ميليون ريال)

1/77897

كل( ميليون ريال)

4/122984

نقطه سربسر(%)

58

دوره برگشت سرمايه ( سال)

4

نرخ بازده داخلي IRR) )

6/28%

فهرست مطالب
عنوان صفحه
پيشگفتار 1
مقدمه 3
1- بررسي ويژگي هاي محصول و مواد اولية مورد نياز 7
1-1- معرفي محصول 7
1-1-1- خواص فيزيکي و شيميايي 10
1-1-2- معرفي محصولات جانبي 14
1-2- معرفي مواد اوليه 16
1-2-1- سنگ فسفات 16
1-2-2- اسيد سولفوريک 24
1-2-3- ساير مواد 24
1-3- موارد کاربرد محصول 26
1-3-1- کودهاي شيميايي 26
1-3-2- خوراک دام و طيور 29
1-3-3- مصارف صنعتي 29
1-4- قيمتهاي داخلي و جهاني محصول و مواد اوليه 31
1-4-1- قيمتهاي جهاني 31
1-4-1-1- قيمت جهاني اسيد فسفريک 31
1-4-1-2- قيمت سنگ فسفات 42
1-4-1-3- قيمت جهاني اسيد سولفوريک 45
1-4-2- قيمتهاي داخلي 47
1-4-2-1- قيمت داخلي اسيد فسفريک 47
1-4-2-2- قيمت داخلي سنگ فسفات 48
1-4-2-3- قيمت داخلي اسيد سولفوريک 49
1-5- ملاحظات زيست محيطي 50
1-5-1- وضعيت فعلي و ابعاد مسئله 50
1-5-2- دور ريز گچ توليدي در آب هاي جاري 51
1-5-3- دور ريز گچ فسفاتي در کنار واحد اسيد فسفريک 55
2- بررسي بازار 58
2-1- بررسي عرضه و تقاضاي بازار جهاني، مناطق جهان و خاورميانه و پروژه هاي جديد خاورميانه 59
2-1-1- مصرف جهاني 62
2-2- بررسي ظرفيت موجود در داخل کشور 92
2-2-1- سابقة توليد اسيد فسفريک در ايران 92
2-3- ميزان واردات 95
2-4- مصرف در ايران 97
2-5- امکان صادرات و بررسي بازارهاي جديد مصرف 101
ضميمة فصل دوم 105
ضميمة الف 105
ضميمة ب 112
ضميمة ج 115

3 – بررسي فني فرآيند 117
3-1- معرفي فرآيند توليد 118
3-1-1- اسيد فسفريک و توليد آن به روش تر 120
3-1-2- فرآيندهاي مختلف تر در توليد اسيد فسفريک 122
3-1-2-1- فرآيند دي هيدرات 122
3-1-2-2- فرآيند همي هيدرات يا غير دی هيدرات 129
3-1-3- واکنش و کريستال سازي 130
3-1-3-1- واکنش 130
3-1-3-2- تشکيل کريستال ها 140
3-1-3-3- تبلور سولفات کلسيم و مراحل موثر در آن 143
3-1-4- انواع فرآيندهاي همي هيدرات در حال کار در جهان 150
3-1-5- مقايسة هزينه هاي سرمايه گذاري در فرآيندهاي تر 168
3-1-5-1- ارزيابي فرآيندهايي که در آنها اسيد غليظ توليد مي شود 168
3-1-6- فرآيند پيشنهادي 177
3-2- معرفي صاحبان دانش فني و برآورد قيمت دانش فني 180
3-3- برآورد پايداري تکنولوژي و تعيين عمر اقتصادي فرآيند 182
3-4- تعيين ظرفيت توليد با توجه به بررسي بازار 183
3-5- زمان کارکرد واحدها 184
3-6- تعيين مشخصات و مقدار توليد محصولات 185
3-7- تعيين مشخصات و مقدار مصرف مواد اوليه 186
3-8- تعيين مشخصات و مقدار مصرف يوتيليتي ها 187
3-8-1- انرژي الکتريکي 187
3-8-2-بخار 187
3-8-3- آب 188
3-9- شرح فرآيند انتخاب شده 189
3-9-1- کليات 189
3-9-2- سيستم رآکتور 189
3-9-3- سيستم خوراک دهي 190
3-9-4- سيستم خوراک دهي اسيد سولفوريک 190
3-9-5- خوراک اسيد فسفريک 190
3-9-6- چرخة دوغاب 191
3-9-7- سيستم راکتورانحلال 191
3-9-8- خنک کنندة تحت خلاء 192
3-9-9- تهويه 193
3-9-10- مشخصات عمومي 193
3-9-11- فيلتراسيون 194
3-9-12- پمپ هاي خلاء 195
3-9-13- مخازن اسيد فسفريک 195
3-9-14- بخش تبخير 196
3-9-15- راهبري و کنترل فرآيند 197
3-9-15-1- سيستم خوراک دهي 197
3-9-15-2- راکتورها 199
3-9-15-3- شبکة فيلتراسيون 200
3-10- شرح سيستم هاي يوتيليتي 201
3-11- ارائة نقشة BFD 202
3-12- ارائة نقشة PFD 203
3-13- ارائة ليست تجهيزات و ماشين آلات اصلي فرآيند 204
3-14- مشخص نمودن ساخت داخل و خارج تجهيزات و ماشين آلات اصلي فرآيند 204
3-15 معرفي سازندگان ماشين آلات 225
3-16- تعيين نيروي انساني مورد نياز 226
3-16-1- برآورد پرسنل توليدي 226
3-16-2- برآورد پرسنل غير توليدي 228
3-17- بررسي مسائل ايمني، حفاظتي و زيست محيطي و دفع پساب هاي صنعتي 230
3-18- برآورد زير بناي ساختمانهاي صنعتي و غير صنعتي 231
3-18-1- مساحت فضاي توليد 231
3-18-2- مساحت تأسيسات و تعميرگاه 234
3-18-3- مساحت انبارها 234
3-18-4- مساحت آزمايشگاه 235
3-18-5- مساحت ساختمانهاي اداري، رفاهي، خدماتي 235
3-19- مساحت زمين، مجموع ساختمان و محوطه سازي 236
3-20- ارائه پيشنهاد کلي جهت مکان يابي احداث واحد 238
ضميمه فصل سوم 239
4 – بررسي اقتصادي 252
مقدمه 253
نتيجه گيري ( حالت 1) 254
نتيجه گيري (حالت 2) 255
شرح بررسي اقتصادي اسيد فسفريک 256
هزينه هاي مربوط به زمين و ساختمان 257
هزينه تاسيسات زير بنايي مورد نياز فرآيند 258
هزينه تجهيزات اصلي 258
هزينه کل ماشين آلات و تجهيزات با نصب 259
هزينه وسائل اداري 259
هزينه وسائل نقليه عمومي 260
هزينه دانش فني و مهندسي 260
هزينه هاي قبل از بهره برداري 260
سرمايه ثابت مورد نياز 261
هزينه هاي حقوق و دستمزد 262
هزينه حقوق و دستمزد پرسنل توليدي 262
هزينه حقوق و دستمزد پرسنل اداري و مالي 263
کل هزينه حقوق و دستمزد 263
هزينه مواد اوليه و قطعات مصرفي سالانه 264
هزينه استهلاک ساليانه طرح 265
هزينه تعمير و نگهداري ساليانه طرح 266
هزينه مصارف تاسيساتي سالانه 268
هزينه بيمه کارخانه 268
هزينه هاي عملياتي 269
هزينه هاي غير عملياتي 269
هزينه توليد سالانه 270
هزينه توليدي به تفکيک هزينه هاي ثابت و متغير 271
محاسبه فروش سالانه طرح 272
سرمايه در گردش 272
خلاصه نتاج بررسي اقتصادي طرح ( در حالت اول ) 273
وام 274
منابع تامين مالي (در حالت اول ) 274
خلاصه نتايج بررسي اقتصادي طرح ( در حالت دوم ) 275
تامين منابع مالي ( حالت دوم) 276
Comfar حالت اول 277
Comfar حالت دوم 310
منابع و مراجع 340


توضيح:
1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهي و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد هاي موجود در اين زمينه تهيه شده است
2- اطلاعات فني از مراجع معتبر مانند دائره المعارف هاي مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت هاي داخلي و خارجي مستندات ها و پيشنهادات رسمي تهيه شده است
3- محاسبات و تحليل هاي اقتصادي بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

سال انجام مطالعات1382
تلفن:09126809553