طرح توجيهي ( امكان سنجي ) گليكول اتر ها - نسخه قابل چاپ
شرکت حامیان صنعت کیمیا
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) گليكول اتر ها - نسخه قابل چاپ

+- شرکت حامیان صنعت کیمیا (https://www.iranhsk-co.com/forums)
+-- انجمن: خدمات شرکت (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: طرح توجیهی ( امکان سنجی ) (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=12)
+--- موضوع: طرح توجيهي ( امكان سنجي ) گليكول اتر ها (/showthread.php?tid=2674)طرح توجيهي ( امكان سنجي ) گليكول اتر ها - hskco - 06-07-2013

فهرست مطالب

فصل اول- معرفي محصولات گليكول اتري
1-1- معرفي گليكول اترها و مشخصات آنها...2
1-2- معرفي مواد اوليه مورد نياز و مشخصات آنها. 10
1-3- كاربرد و موارد مصرف گليكول اترها. 17
1-4- قيمت محصولات گليكول اتري و مواد اوليه مصرفي.. 21
1-5- استانداردهاي محصولات گليكول اتري و مواد اوليه مصرفي ..32
1-6- بررسي مسائل زيست محيطي 34

فصل دوم-بررسي بازار جهاني
2-1- عرضه و تقاضاي گليكول اترها در جهان45
2-2- بررسي عرضه و تقاضا در مناطق عمده جهان50
2-3- عرضه و تقاضاي محصول در اروپاي غربي59
2-4- عرضه و تقاضاي محصول درآسيا.60
2-5- امكان كسب بازار صادراتي62
2-6- بررسي بازار داخلي..68
2-7- منابع تامين مواد اوليه .71
2-8- جمع بندي بازار76

فصل سوم-بررسي فني توليد گليكول اترها
3-1- مقدمه .78
3-2- شرح فرآيند توليد .79
3-3- معرفي صاحبان دانش فني .84
3-4- تعيين ظرفيت توليد با توجه به بررسي بازار85
3-5- انتخاب فرآيند و تعيين كاركرد واحد و عمر اقتصادي فرآيند85
3-6- تعيين مشخصات و مقدار توليد محصولات85
3-7- تعيين مشخصات و مقدار مصرف مواد اوليه 86
3-8- تعيين مشخصات و مقدار مصرف يوتيليتي ها.87
3-9- ارائه نقشه هاي Process Flow Diagrams 87
3-10- ارائه نقشه Block Flow Diagram ..87
3-11-ارائه ليست تجهيزات و ماشين آلات اصلي فرآيند با تعيين مشخصات اصلي ..88
3-12- معرفي سازندگان داخلي و خارجي تجهيزات و ماشين آلات اصلي و جانبي واحد توليدي 89
3-13- تعيين نيروي انساني مورد نياز و تدوين چارت سازماني .93
3-14- بررسي مسائل ايمني، حفاظتي و زيست محيطي و دفع پسابهاي صنعتي ..95
3-15- برآورد زير بناي ساختمانهاي صنعتي و غير صنعتي .98
3-16- برآورد زمين مورد نياز ..98
3-17- مكان يابي احداث واحد براساس پارامترهاي تاثيرگذار .98
پيوست 1 : نمودار PFD توليد اتيلن گليكول اتر..99
نتيجه گيري و پيشنهاد 100
منابع .

توضيح:
1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهي و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد هاي موجود در اين زمينه تهيه شده است
2- اطلاعات فني از مراجع معتبر مانند دائره المعارف هاي مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت هاي داخلي و خارجي مستندات ها و پيشنهادات رسمي تهيه شده است
3- محاسبات و تحليل هاي اقتصادي بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

سال انجام مطالعات: 1385
تلفن:09126809553